Raport zintegrowany
2021

1.3.2 Wspólne przedsięwzięcia podlegające konsolidacji w zakresie przypadających na GK PGE aktywów i zobowiązań oraz przychodów i kosztów

Nazwa jednostki Jednostka posiadająca udziały Udział spółek GK PGE na dzień31 grudnia 2021 Udział spółek GK PGE na dzień31 grudnia 2020
SEGMENT: ENERGETYKA ODNAWIALNA
1. Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 sp. z o.o. Warszawa PGE Baltica 6 sp. z o.o. 50,00% 100,00%
2. Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 sp. z o.o. Warszawa PGE Baltica 5 sp. z o.o. 50,00% 100,00%

 

W maju 2021 roku roku podmioty grupy Ørsted objęły udziały w podwyższonym kapitale spółek Elektrownia Wiatrowa Baltica – 2 sp. z o.o. i Elektrownia Wiatrowa Baltica – 3 sp. z o.o. Po tej transakcji grupa Ørsted stała się 50% udziałowcem w spółkach EWB2 i EWB3. W efekcie GK PGE utraciła kontrolę nad tymi dwoma spółkami.

W wyniku transakcji oraz podpisanych umów, udziałowcy mają łączną kontrolę nad spółkami EWB2 i EWB3. Decyzje dotyczące wszystkich znaczących działań wymagają jednomyślnej zgody udziałowców. Jednocześnie na podstawie profesjonalnego osądu, GK PGE oceniła, że w wyniku zawartych umów udziałowcy mają prawo do zasadniczo wszystkich korzyści ekonomicznych, które będą generowane przez aktywa spółek i będą ich zasadniczo jedynym źródłem przychodów. Zdaniem GK PGE począwszy od dnia objęcia udziałów przez Ørsted (o czym mowa powyżej), EWB2 oraz EWB3 stanowią tzw. wspólną działalność w rozumieniu MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne w związku z czym w niniejszym sprawozdaniu finansowym GK PGE ujmuje przypadający na nią udział 50% w aktywach, zobowiązaniach, przychodach i kosztach współkontrolowanych jednostek.

W poniższej tabeli przedstawiono sposób rozliczenia utraty kontroli nad spółkami EWB2 i EWB3:

EWB2 EWB3 Razem
Wartość godziwa wspólnego działania umownego przypadająca na GK PGE (50%) 233 297 530
Wartość bilansowa aktywów netto przed utratą kontroli 90 116 206
ZYSK ZWIĄZANY Z UTRATĄ KONTROLI 143 181 324
Wartość godziwa wspólnego działania umownego przypadająca na GK PGE (50%) 233 297 530
Wartość aktywów netto na dzień uzyskania współkontroli 197 252 449
WARTOŚĆ FIRMY 36 45 81
Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania