Raport zintegrowany
2021

7.4 Przychody i koszty finansowe

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Przychody i koszty finansowe

Przychody i koszty z tytułu odsetek są ujmowane sukcesywnie w miarę ich narastania z uwzględnieniem metody efektywnej stopy procentowej w stosunku do wartości bilansowej netto na dzień sprawozdawczy danego instrumentu finansowego przy uwzględnieniu zasady istotności.

Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy lub udziałowców do ich otrzymania.

Rok zakończony
31 grudnia 2021
Rok zakończony
31 grudnia 2020
PRZYCHODY/(KOSZTY) FINANSOWE Z TYTUŁU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NETTO
Dywidendy 3 2
Odsetki; w tym (307) (269)
Przychody odsetkowe obliczone z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej 35 32
Aktualizacja wartości aktywów finansowych (33) 12
Rozwiązanie/(Utworzenie) odpisów (7) 1
Różnice kursowe (4) (33)
Strata na zbyciu inwestycji (6) (13)
Rozliczenie utraty kontroli 324
RAZEM KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NETTO (30) (300)
POZOSTAŁE PRZYCHODY/(KOSZTY) FINANSOWE NETTO
Koszty odsetkowe od pozycji niefinansowych (219) (229)
Odsetki od należności budżetowych 2 (1)
Rozwiązanie rezerw (1) (1)
Pozostałe (2) (11)
RAZEM POZOSTAŁE PRZYCHODY/(KOSZTY) FINANSOWE NETTO (220) (242)
RAZEM PRZYCHODY/(KOSZTY) FINANSOWE NETTO (250) (542)

 

Wynik na utracie kontroli związany jest z objęciem przez Ørsted 50% udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w spółkach EWB 2 i EWB 3. Transakcja została szerzej opisana w notach 1.3 oraz 33.3 niniejszego sprawozdania finansowego.

Koszty odsetek dotyczą głównie wyemitowanych obligacji, zaciągniętych kredytów i pożyczek, rozliczonych transakcji IRS oraz leasingów. Koszt odsetek od zobowiązań z tytułu leasingu w bieżącym okresie wyniósł 40 mln PLN (42 mln PLN w 2020 roku). Koszt odsetkowy od pozycji niefinansowych dotyczy rezerw rekultywacyjnych oraz rezerw na świadczenia pracownicze.

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania