Raport zintegrowany
2021

7.3 Pozostałe przychody i koszty operacyjne

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Pozostałe przychody i koszty operacyjne ujmowane są w sprawozdaniu zgodnie z zasadą ostrożności i współmierności.

Rok zakończony
31 grudnia 2021
Rok zakończony
31 grudnia 2020
POZOSTAŁE PRZYCHODY/(KOSZTY) OPERACYJNE NETTO
Wycena i realizacja instrumentów pochodnych, w tym: 2.896 170
– CO2 2.894 155
– Węgiel 2 15
Efekt zmiany wyceny rezerw na koszty rekultywacji 1.463 (306)
(Utworzenie)/Rozwiązanie pozostałych rezerw (352) (21)
(Utworzenie)/Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności (83) (105)
Kary, grzywny, odszkodowania 69 149
Zysk ze zbycia RAT/WN 41 31
Dotacje 32 34
Nadwyżki, ujawnienia aktywów 24 9
Przekazane darowizny (18) (19)
RAT/WN oraz pozostała infrastruktura otrzymana nieodpłatnie 17 15
Likwidacja RAT/WN (14) (8)
Likwidacja szkód i awarii (9) (7)
Pozostałe (9) (8)
POZOSTAŁE PRZYCHODY/(KOSZTY) OPERACYJNE NETTO, RAZEM 4.057 (66)

 

W celu zoptymalizowania przepływów finansowych Grupa podjęła decyzję o zmianie strategii dotyczącej zabezpieczenia uprawnień do emisji CO2 i rolowaniu części kontraktów dotyczących tych uprawnień. W wyniku realizacji tej strategii zamknięto kontrakty zakupowe z dostawą na grudzień 2021 roku w łącznym wolumenie 19,6 mln ton, a w ich miejsce zawarto kontrakty z dostawą w 1-szym kwartale 2022 roku. Zawarcie kontraktów przeciwstawnych spowodowało, iż dotychczasowe kontrakty zakupowe w ilości 19,6 mln ton nie zostaną wykorzystane na potrzeby umorzeniowe Grupy. W związku z powyższym kontrakty te – oraz kontrakty przeciwstawne – zostały wycenione w wartościach godziwych zgodnie z MSSF 9 Instrumenty finansowe. W wyniku tych operacji Grupa uzyskała przychód w wysokości 2.778 mln PLN powstały w wyniku różnicy pomiędzy ceną sprzedaży kontraktów z datą dostawy na grudzień 2021 i historyczną ceną zakupu tych kontraktów. Jednocześnie zaktualizowano rezerwę dotyczącą kosztów emisji CO2 za rok 2021, tj. uwzględniono cenę zakupu uprawnień wynikającą z nowych kontraktów. Powyższe działanie ma neutralny wpływ na wynik finansowy 2021 roku.

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania