Raport zintegrowany
2021

7.2.5 Koszty świadczeń pracowniczych oraz struktura zatrudnienia

Rok zakończony
31 grudnia 2021
Rok zakończony
31 grudnia 2020
Wynagrodzenia 3.850 3.938
Koszty ubezpieczeń społecznych 733 754
Koszty świadczeń emerytalnych 62 58
Nagrody jubileuszowe, deputaty 123 123
Inne świadczenia po okresie zatrudnienia 50 47
Zmiana wartości rezerwy na świadczenia pracownicze (277) (85)
Koszty dotyczące Programów Dobrowolnych Odejść (10) 28
Pozostałe koszty świadczeń pracowniczych 567 587
RAZEM KOSZTY ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH, W TYM: 5.098 5.450
Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży 3.965 4.122
Pozycje ujęte w kosztach sprzedaży i dystrybucji 298 312
Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu 677 759
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 158 257

W pozycji Pozostałe koszty świadczeń pracowniczych Grupa ujęła m.in. koszty pracowniczych programów emerytalnych, odpis na ZFŚS, koszty opieki medycznej oraz szkoleń.

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej PGE (w etatach) kształtowało się następująco:

Stan na dzień 31 grudnia 2021 Stan na dzień 31 grudnia 2020
Energetyka Konwencjonalna 18.609 20.610
Ciepłownictwo 3.705 4.014
Energetyka Odnawialna 630 595
Obrót 2.459 2.347
Dystrybucja 9.636 10.038
Gospodarka Obiegu Zamkniętego 944
Pozostałe konsolidowane spółki 2.018 2.537
RAZEM ZATRUDNIENIE 38.001 40.141
Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania