Raport zintegrowany
2021

7.2 Koszty w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Koszt własny sprzedaży

Do kosztu własnego sprzedaży zalicza się:

  • koszt wytworzenia produktów poniesiony w danym okresie sprawozdawczym, skorygowany o zmianę stanu produktów (wyrobów gotowych, półproduktów oraz produkcji w toku) oraz skorygowany o koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby,
  • wartość sprzedanej energii elektrycznej, towarów i materiałów według cen nabycia, zmiany wyceny wartości godziwej instrumentów finansowych związanych z węglem wycenianym do wartości godziwej, a także zmiany wyceny zapasów węgla wycenianego w wartości godziwej.

Koszty wytworzenia, które można bezpośrednio przyporządkować przychodom osiągniętym przez jednostki, wpływają na wynik finansowy jednostek za ten okres sprawozdawczy, w którym przychody te wystąpiły.

Koszty wytworzenia, które można jedynie w sposób pośredni przyporządkować przychodom lub innym korzyściom osiąganym przez jednostki, wpływają na wynik finansowy jednostek w części, w której dotyczą danego okresu sprawozdawczego, zapewniając ich współmierność do przychodów lub innych korzyści ekonomicznych

Rok zakończony
31 grudnia 2021
Rok zakończony
31 grudnia 2020
KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM
Amortyzacja i odpisy aktualizujące 4.419 4.581
Zużycie materiałów i energii 5.976 5.181
Usługi obce 2.499 2.597
Podatki i opłaty 13.988 8.454
Koszty świadczeń pracowniczych 5.098 5.450
Pozostałe koszty rodzajowe 365 312
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU, RAZEM 32.345 26.575
Zmiana stanu produktów 4
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki (578) (818)
Koszty sprzedaży i dystrybucji (1.515) (1.492)
Koszty ogólnego zarządu (1.028) (1.189)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 19.893 18.535
KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY 49.121 41.611
Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania