Raport zintegrowany
2021

7.2.1 Koszty amortyzacji, likwidacji oraz odpisy aktualizujące

Poniżej przedstawiono ujęcie amortyzacji i likwidacji oraz odpisów aktualizujących rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne, prawa do użytkowania składników aktywów oraz nieruchomości inwestycyjne w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.

Rok zakończony Amortyzacja i likwidacja Odpisy aktualizujące
31 grudnia 2021 RAT WN PDUA NI RAZEM RAT WN PDUA RAZEM
Koszt własny sprzedaży 4.003 59 47 2 4.111 185 28 1 214
Koszty sprzedaży i dystrybucji 10 2 2 14 1 1
Koszty ogólnego zarządu 44 18 10 72
ODNIESIONE W WYNIK FINANSOWY 4.057 79 59 2 4.197 186 28 1 215
Zmiana stanu produktów 1 1
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 6 6
RAZEM 4.064 79 59 2 4.204 186 28 1 215
Pozostałe koszty operacyjne 1 1

Rok zakończony Amortyzacja i likwidacja Odpisy aktualizujące
31 grudnia 2020 RAT WN PDUA NI RAZEM RAT PDUA RAZEM
Koszt własny sprzedaży 3.622 75 51 3 3.751 651 1 652
Koszty sprzedaży i dystrybucji 12 3 1 16
Koszty ogólnego zarządu 37 87 11 135 4 4
ODNIESIONE W WYNIK FINANSOWY 3.671 165 63 3 3.902 655 1 656
Zmiana stanu produktów (3) (3)
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 25 1 26
RAZEM 3.693 165 64 3 3.925 655 1 656
Pozostałe przychody operacyjne 2 2
Pozostałe koszty operacyjne (3) (3)

 

Pozostałe odpisy aktualizujące ujęte w okresie sprawozdawczym dotyczą głównie nakładów inwestycyjnych poniesionych w jednostkach, dla których stwierdzono utratę wartości w poprzednich okresach.

W pozycji Amortyzacja i likwidacja, Grupa ujęła w bieżącym okresie kwotę 33 mln PLN z tytułu wartości netto likwidacji RAT i WN.

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania