Raport zintegrowany
2021

22. Świadczenia pracownicze

Wartość rezerw aktuarialnych wykazywana w sprawozdaniu finansowym pochodzi z wyceny przygotowanej przez niezależnego aktuariusza.

Główne założenia przyjęte przez aktuariusza na dzień sprawozdawczy do wyliczenia kwoty zobowiązania są następujące:

Stan na dzień
31 grudnia 2021
Stan na dzień
31 grudnia 2020
Przewidywany wskaźnik inflacji (%) 4,45% w roku 2022,
3,35% w roku 2023,
2,5% w roku 2024 i w kolejnych latach
2,58 w 2021,
2,5 w 2022
i kolejnych latach
Stopa dyskontowa (%) 3,6 1,3
Średni zakładany roczny wzrost podstaw (%) 1,36 – 2,80 0,0 – 3,03
Wskaźnik rotacji pracowników (%) 0,2 – 9,8 0,0 – 15,0
Przewidywana stopa wzrostu wartości usług medycznych (%) -22,34* w 2022 roku;
2,5% w latach
kolejnych
2,5 – 2,58
Przewidywana stopa wzrostu wartości odpisu na ZFŚS (%) 4,5 – 7,27 0,0 – 4,0
*Zmiana wynika głównie ze zmiany dostawcy usług medycznych.

  • Prawdopodobieństwo odejść pracowników przyjęto na podstawie danych historycznych dotyczących rotacji zatrudnienia w Grupie.
  • Umieralność i prawdopodobieństwo dożycia przyjęto zgodnie z Tablicami Trwania Życia, publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny, przyjmując, że populacja zatrudnionych w Grupie odpowiada średniej dla Polski pod względem umieralności.
  • Przyjęto ustawowy tryb przechodzenia pracowników na emeryturę według szczegółowych zasad zawartych w Ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 listopada 2016 roku.
  • Do dyskontowania przyszłych wypłat świadczeń na dzień sprawozdawczy przyjęto stopę dyskontową w wysokości 3,6%, (31 grudnia 2020: 1,3%), tj. na poziomie rentowności długoterminowych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, notowanych na polskim rynku kapitałowym.

Bieżąca wartość księgowa rezerw na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia i nagród jubileuszowych

Stan na dzień 31 grudnia 2021 Stan na dzień 31 grudnia 2020
Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe
Odprawy emerytalno-rentowe i pośmiertne 462 101 557 105
Deputat węglowy 100 9 132 9
Taryfa energetyczna 743 38 951 32
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 356 18 501 17
Opieka medyczna 54 4 71 4
RAZEM ŚWIADCZENIA PO OKRESIE ZATRUDNIENIA 1.715 170 2.212 167
Nagrody jubileuszowe 666 106 795 109
RAZEM REZERWY AKTUARIALNE 2.381 276 3.007 276

Zmiany stanu rezerw na świadczenia pracownicze

 

Odprawy emerytalno-rentowe i pośmiertne Deputat węglowy Taryfa energetyczna ZFŚS Opieka medyczna Nagrody jubileuszowe Razem
NA DZIEŃ
1 STYCZNIA 2021
662 141 983 518 75 904 3.283
Zyski i straty aktuarialne 31 (4) 115 14 (1) 54 209
Korekta stopy dyskontowej (99) (21) (290) (135) (14) (119) (678)
Koszty bieżącego zatrudnienia 23 1 16 6 1 39 86
Koszty przeszłego zatrudnienia (3) (25) (19) (4) (51)
Koszty odsetek 8 2 12 7 1 12 42
Wypłacone świadczenia / Wykorzystane rezerwy (60) (9) (30) (17) (3) (114) (233)
Sprzedaż spółek w Grupie (1) (1)
Pozostałe zmiany 2 (1) (1)
NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2021
563 109 781 374 58 772 2.657
Zmiana odniesiona w koszty działalności operacyjnej (20) (1) 9 13 (1) 30 30
Zmiana odniesiona w przychody/ (koszty) finansowe (8) (2) (12) (7) (1) (12) (42)
Zmiana odniesiona w inne całkowite dochody 68 25 175 121 15 404

 

Odprawy emerytalno-rentowe i pośmiertne Deputat węglowy Taryfa energetyczna ZFŚS Opieka medyczna Nagrody jubileuszowe Razem
NA DZIEŃ
1 STYCZNIA 2020
660 148 832 442 67 917 3.066
Zyski i straty aktuarialne (8) (6) 33 22 3 (4) 40
Korekta stopy dyskontowej 33 8 97 48 5 40 231
Koszty bieżącego zatrudnienia 30 1 26 13 2 49 121
Koszty przeszłego zatrudnienia (9) 6 (5) (1) (1) (10)
Koszty odsetek 13 3 17 9 1 18 61
Wypłacone świadczenia / Wykorzystane rezerwy (58) (8) (27) (17) (3) (115) (228)
Pozostałe zmiany 1 (5) (1) 6 1 2
NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2020
662 141 983 518 75 904 3.283
Zmiana odniesiona w koszty działalności operacyjnej (21) (1) (32) (8) (1) (84) (147)
Zmiana odniesiona w przychody/ (koszty) finansowe (13) (3) (17) (9) (1) (18) (61)
Zmiana odniesiona w inne całkowite dochody (25) (2) (130) (70) (8) (235)

Analiza wrażliwości rezerw aktuarialnych na dzień 31 grudnia 2021 roku na zmianę kluczowych założeń

Wartość w sprawozdaniu Stopa dyskonta finansowego Planowane wzrosty podstaw
-1 p.p. + 1 p.p. -1 p.p. + 1 p.p.
Odprawy emerytalno-rentowe i pośmiertne 563 40 (34) (35) 40
Deputat węglowy 109 9 (7) (8) 10
Taryfa energetyczna 781 104 (85) (87) 106
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 374 45 (39) (40) 46
Opieka medyczna 58 5 (5) (5) 5
Nagrody jubileuszowe 772 49 (43) (44) 49
RAZEM 2.657 252 (213) (219) 256
Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania