Raport zintegrowany
2021

25.1.1 Należności finansowe i pozostałe należności finansowe

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Należności finansowe

Należności finansowe, w tym należności z tytułu dostaw i usług, wycenia się na dzień ich powstania w wartości godziwej, a następnie według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem odpisów z tytułu oczekiwanej straty kredytowej.

Grupa stosuje uproszczone metody wyceny należności wycenianych według zamortyzowanego kosztu jeżeli nie powoduje to zniekształcenia informacji zawartych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w szczególności w przypadku, gdy okres do momentu spłaty należności nie jest długi.

Dla należności finansowych Grupa wycenia odpis na oczekiwane straty kredytowe w kwocie równej oczekiwanym stratom kredytowym w całym okresie życia instrumentu.

Grupa wycenia aktywa finansowe według zamortyzowanego kosztu, zgodnie z przyjętym modelem biznesowym.

 

Stan na dzień 31 grudnia 2021 Stan na dzień 31 grudnia 2020
Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe
Należności z tytułu dostaw i usług 4.209 3.602
Lokaty, depozyty i pożyczki 194 185 6
Pożyczki udzielone 77
Obligacje 40
Należności z tytułu rozpoznanych rekompensat na podstawie Ustawy o cenach prądu  

 

 

 

85

Kaucje, wadia i zabezpieczania 5 3.348 2 788
Odszkodowania i kary 17 102
Pozostałe należności finansowe 5 76 4 189
NALEŻNOŚCI FINANSOWE 204 7.727 191 4.812

Kaucje, wadia i zabezpieczenia dotyczą głównie depozytów zabezpieczających i transakcyjnych oraz funduszu gwarancyjnego w obrocie energią elektryczną i EUA.

Należności z tytułu dostaw i usług (należności handlowe)

Głównym składnikiem należności handlowych są należności wykazywane przez spółkę PGE Obrót S.A. Należności od gospodarstw domowych stanowią około 22% skonsolidowanego salda należności z tytułu dostaw i usług, natomiast należności od klientów korporacyjnych PGE Obrót S.A. stanowią około 47% skonsolidowanego salda należności z tytułu dostaw i usług. Dodatkowe informacje dotyczące należności handlowych zostały zaprezentowane w nocie 26.3.1. niniejszego sprawozdania finansowego.

W należnościach z tytułu dostaw i usług Grupa prezentuje również należności z tytułu doszacowania sprzedaży energii elektrycznej.

Pozostałe należności finansowe

Na wartość pozostałych należności finansowych składają się głównie fundusz gwarancyjny, odszkodowania i należności sporne opisane w nocie 28.3 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania