Raport zintegrowany
2021

25.4 Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Wpływ poszczególnych kategorii instrumentów finansowych na przychody i koszty finansowe

 

Rok zakończony
31 grudnia 2021

 

Środki pieniężne

 

Pozostałe aktywa finansowe

Udziały i akcje oraz pozostałe instrumenty kapitałowe Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej  

Instrumenty pochodne zabezpieczające

 

Pozostałe zobowiązania finansowe

 

RAZEM

Dywidendy 3 3
Przychody/(Koszty) z tytułu odsetek 1 16 (129) (195) (307)
Aktualizacja wartości (2) (31) (33)
Rozwiązanie/(Utworzenie) odpisów (7) (7)
Różnice kursowe 1 (18) 13 (4)
Zysk/(Strata) ze zbycia inwestycji (6) (6)
Rozliczenie utraty kontroli 324 324
OGÓŁEM ZYSK/ (STRATA) 2 (9) 321 (2) (160) (182) (30)

 

Rok zakończony
31 grudnia 2020

 

Środki pieniężne

 

Pozostałe aktywa finansowe

Udziały i akcje oraz pozostałe instrumenty kapitałowe Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej  

Instrumenty pochodne zabezpieczające

 

Pozostałe zobowiązania finansowe

 

RAZEM

Dywidendy 2 2
Przychody/(Koszty) z tytułu odsetek 3 25 (82) (215) (269)
Aktualizacja wartości (8) 20 12
Rozwiązanie/(Utworzenie) odpisów (2) 3 1
Różnice kursowe (9) 227 (251) (33)
Zysk/(Strata) ze zbycia inwestycji (13) (13)
OGÓŁEM ZYSK/ (STRATA) (6) 250 (16) 20 (82) (466) (300)
Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania