Raport zintegrowany
2021

25.3 Hierarchia wartości godziwej

Instrumenty pochodne

Grupa wycenia instrumenty pochodne w wartości godziwej przy zastosowaniu modeli wyceny instrumentów finansowych, wykorzystując ogólnie dostępne kursy walutowe, stopy procentowe, krzywe dyskontowe w poszczególnych walutach (obowiązujące również dla towarów, których ceny wyrażone są w tych walutach) pochodzące z aktywnych rynków. Wartość godziwa instrumentów pochodnych ustalana jest w oparciu o zdyskontowane przyszłe przepływy z tytułu zawartych transakcji kalkulowane w oparciu o różnicę między ceną terminową a transakcyjną. Terminowych kursów wymiany walut nie modeluje się jako osobnego czynnika ryzyka, ale wyprowadza z kursu spot i odpowiedniej terminowej stopy procentowej dla waluty obcej w stosunku do PLN.

W kategorii aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik Grupa wykazuje instrumenty finansowe związane z handlem prawami do emisji CO2 – forward walutowy i towarowy, ponadto kontrakty na zakup i sprzedaż węgla, SWAPy towarowe (Poziom 2).

Dodatkowo Grupa prezentuje instrument pochodny zabezpieczający kurs walutowy oraz stopę procentową CCIRS oraz transakcje zabezpieczające IRS zamieniające zmienną stopę w PLN na stałą stopę w PLN (Poziom 2).

Aktywa na dzień
31 grudnia 2021
Zobowiązania na dzień
31 grudnia 2021
HIERARCHIA WARTOŚCI GODZIWEJ Poziom 1 Poziom 2 Poziom 1 Poziom 2
Uprawnienia do emisji CO2 w działalności tradingowej 1
Węgiel kamienny w działalności tradingowej 17
ZAPASY 18
Forward walutowy 4 6
Forward towarowy 47 1
SWAP towarowy 22 31
Kontrakty na zakup/sprzedaż węgla 19 11
Opcje 16
INSTRUMENTY POCHODNE WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK FINANSOWY  

 

108

 

 

49

Transakcje zabezpieczające CCIRS 110
Transakcje zabezpieczające IRS 203
Forward walutowy USD 3
Forward walutowy EUR 485 34
INSTRUMENTY POCHODNE ZABEZPIECZAJĄCE 801 34
Jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym 30
POZOSTAŁE AKTYWA/ ZOBOWIĄZANIA WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ

WYNIK FINANSOWY

 

 

30

 

 

Aktywa na dzień
31 grudnia 2020
Zobowiązania na dzień
31 grudnia 2020
HIERARCHIA WARTOŚCI GODZIWEJ Poziom 1 Poziom 2 Poziom 1 Poziom 2
Uprawnienia do emisji CO2 w działalności tradingowej 1
Węgiel kamienny w działalności tradingowej 144
ZAPASY 145
Forward walutowy 3 4
Forward towarowy 11 4
SWAP towarowy 11 13
Kontrakty na zakup/sprzedaż węgla 17 18
Opcje 16
INSTRUMENTY POCHODNE WYCENIANE W

WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK FINANSOWY

 

 

58

 

39

Transakcje zabezpieczające CCIRS 64
Transakcje zabezpieczające IRS 385
Forward walutowy USD 1
Forward walutowy EUR 381 23
INSTRUMENTY POCHODNE ZABEZPIECZAJĄCE 445 409
Jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym 52
POZOSTAŁE AKTYWA/ ZOBOWIĄZANIA WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK FINANSOWY  

 

52

 

 

Instrumenty pochodne zostały zaprezentowane w nocie 25.1.2 niniejszego sprawozdania finansowego. W okresie sprawozdawczym i okresie porównawczym nie wystąpiły przesunięcia instrumentów finansowych pomiędzy pierwszym i drugim poziomem hierarchii wartości godziwej.

Warunki poszczególnych instrumentów pochodnych i innych należności wycenianych w wartości godziwej przez wynik.

Stan na dzień
31 grudnia 2021
Stan na dzień
31 grudnia 2020
Zapadalność według
Wartość w sprawozdaniu finansowym
w PLN
Nominał instrumentu w walucie oryginalnej Wartość w sprawozdaniu finansowym
w PLN
Nominał instrumentu w walucie oryginalnej stanu na
31 grudnia 2021
CCIRS – EUR na PLN 110 144 64 144 lipiec 2029
Opcje 16 5 16 6 listopad 2026
Jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym 30 27 52 48 n/a
Forward walutowy zakup EUR  

485

3.980  

382

2.766 grudzień 2024
Forward walutowy sprzedaż EUR 14 31
Forward towarowy sprzedaż PLN  

47

132  

11

871 grudzień 2023
Forward towarowy zakup PLN 180 882 grudzień 2023
 

 

 

 

IRS – stopa % PLN

 

 

 

 

203

438  

 

 

 

czerwiec 2028
750 grudzień 2027
438 grudzień 2028
2.904 wrzesień 2023
1.000 maj 2029
400 maj 2026
Forward walutowy zakup USD 3 8 grudzień 2022
Forward walutowy zakup USD 1 10 2 12 kwiecień 2022
Forward walutowy zakup USD 3 8 grudzień 2022
SWAP towarowy zakup USD  

22

5  

11

4 styczeń 2022
SWAP towarowy sprzedaż USD 17 czerwiec 2022
Kontrakty zakupowe USD  

19

6  

17

56 wrzesień 2022
Kontrakty sprzedażowe USD 13 9 czerwiec 2022
Aktywa finansowe 939 555
Forward walutowy zakup EUR  

34

831  

24

88 grudzień 2024
Forward walutowy sprzedaż EUR 65 208 grudzień 2024
500 czerwiec 2028
875 grudzień 2027
IRS – stopa % na PLN 385 500 grudzień 2028
3.630 wrzesień 2023
1.000 maj 2029
400 maj 2026
Forward towarowy PLN 1 19 4 258 grudzień 2023
18 254
SWAP towarowy zakup USD  

31

25  

13

3 czerwiec 2022
SWAP towarowy sprzedaż USD 11 1 czerwiec 2022
 

Forward walutowy USD

 

3

 

53

 

2

32  

wrzesień 2022

Forward walutowy USD 1 4 kwiecień 2021
Forward walutowy USD 3 8 1 23 grudzień 2022
Kontrakty zakupowe USD  

11

21  

18

kwiecień 2022
Kontrakty sprzedażowe USD 6 8 czerwiec 2022
Zobowiązania finansowe 83 448
Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania