Raport zintegrowany
2021

25.5 Zabezpieczenia spłaty wierzytelności i zobowiązań

Jako zabezpieczenia spłaty kredytów Grupa stosuje wiele instrumentów zabezpieczających oraz ich kombinacje. Do najczęstszych należą umowy przelewu wierzytelności, weksle oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Dodatkowo Grupa wykorzystuje pełnomocnictwa do rachunków bankowych i cesje wierzytelności.

Na dzień sprawozdawczy aktywa o następującej wartości stanowiły zabezpieczenia spłaty zobowiązań lub zobowiązań warunkowych:

Stan na dzień 31 grudnia 2021 Stan na dzień 31 grudnia 2020
Rzeczowe aktywa trwałe 911 900
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług 119 206
RAZEM WARTOŚĆ AKTYWÓW STANOWIĄCYCH ZABEZPIECZENIE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ 1.030 1.106

Rzeczowe aktywa trwałe wykazane w powyższej tabeli stanowią zabezpieczenie zaciągniętych kredytów inwestycyjnych. Najbardziej istotną pozycją na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz na dzień 31 grudnia 2020 roku jest hipoteka kaucyjna na bloku 858 MW w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów.

Spółki Grupy Kapitałowej PGE, zgodnie z regulaminem IRGiT, są zobowiązane do utrzymywania określonego stanu środków pieniężnych na rachunkach prowadzonych w PKO BP. W Santander Bank Polska oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A PEKAO SA przechowywane są środki pieniężne klientów. Stan środków pieniężnych wykazywanych jako środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania z tych dwóch tytułów wynosił 212 mln PLN na 31 grudnia 2021 roku (93 mln PLN w okresie porównawczym).

Ponadto, w należnościach finansowych znajdują się środki na FLZG w kwocie 194 mln PLN (185 mln PLN w okresie porównawczym).

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania