Raport zintegrowany
2021

25.1.4 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania finansowe

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Zobowiązania

Zobowiązania stanowią obecny, wynikający ze zdarzeń przeszłych obowiązek Spółki, którego wypełnienie, według oczekiwań, spowoduje wypływ ze Spółki środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne.

Grupa dzieli zobowiązania na następujące kategorie:

  • zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
  • pozostałe zobowiązania   finansowe,   wyceniane   na    kolejne   dni    sprawozdawcze  wg zamortyzowanego kosztu,
  • zobowiązania

Gdy skutek zmiany wartości pieniądza w czasie jest istotny, zobowiązania prezentowane są w wartości zdyskontowanej.

Stan na dzień 31 grudnia 2021 Stan na dzień 31 grudnia 2020
Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1.608 1.357
Zakup RAT i WN 7 909 6 1.050
Otrzymane kaucje i wadia 30 106 30 96
Zobowiązania z tytułu KDT 430 17 395 22
Ubezpieczenia 8
Rozrachunki związane z transakcjami giełdowymi 1.663 856
Inne 50 298 17 115
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG I POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE 517 4.601 448 3.504

Pozycja „Inne” obejmuje m.in. zobowiązania PGE Dom Maklerski S.A. wobec klientów z tytułu wypłaconych środków pieniężnych.

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania