Raport zintegrowany
2021

25.1.3 Kredyty bankowe, pożyczki, obligacje i leasing

Stan na dzień 31 grudnia 2021 Stan na dzień 31 grudnia 2020
Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe
Kredyty i pożyczki 5.757 2.099 7.105 1.318
Wyemitowane obligacje 2.033 13 2.035 10
Leasing 876 48 885 56
RAZEM KREDYTY BANKOWE, POŻYCZKI, OBLIGACJE I LEASING 8.666 2.160 10.025 1.384

Pozycja walutowa i oprocentowanie

Stan na dzień 31 grudnia 2021 roku

Waluta Stopa referencyjna Wartość w walucie Wartość w złotych Ostateczny termin spłaty
 

PLN

Zmienna 6.587 6.587 kredyty, pożyczki – IV 2022 – VI 2035; obligacje – V 2026 – V 2029
Stała 3.333 3.333 kredyty, pożyczki – VI 2022 – X 2038 leasing – I 2022 – XI 2120
RAZEM PLN 9.920 9.920
 

EUR

Zmienna 28 129 kredyty i pożyczki – VI 2024
Stała 140 642 obligacje – VIII 2029
RAZEM EUR 168 771
USD Zmienna 33 135 kredyty i pożyczki – IX 2022
RAZEM USD 33 135
RAZEM KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE I LEASING

10.826

Stan na dzień 31 grudnia 2020 roku

Waluta Stopa referencyjna Wartość w walucie Wartość w złotych Ostateczny termin spłaty
 

PLN

Zmienna 7.294 7.294 kredyty, pożyczki – IX 2021 – VI 2035; obligacje – V 2026 – V 2029
Stała 3.103 3.103 kredyty, pożyczki – III 2023 – VIII 2038 leasing – IV 2021 – III 2101
RAZEM PLN 10.397 10.397
 

EUR

Zmienna 47 219 kredyty i pożyczki – VI 2024
Stała 140 644 obligacje – VIII 2029
RAZEM EUR 187 863
USD Zmienna 40 149 kredyty i pożyczki – IX 2021
RAZEM USD 40 149
RAZEM KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE I LEASING

11.409

Zmiana stan zadłużenia kredytów, pożyczek i obligacji w latach zakończonych dnia 31 grudnia 2021 oraz 2020 roku

Rok zakończony 31 grudnia 2021 Rok zakończony
31 grudnia 2020
dane przekształcone
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 10.468 11.377
ZMIANA STANU KREDYTÓW W RACHUNKACH BIEŻĄCYCH (572)
ZMIANA STANU kredytów, pożyczek, obligacji (566) (337)
Zaciągnięcie kredytów, pożyczek/ emisje obligacji 601 4.387
Spłata kredytów, pożyczek/ wykup obligacji (1.221) (4.829)
Naliczenie odsetek 170 236
Spłata odsetek (123) (252)
Nabycie nowych spółek zależnych 104
Konwersja pożyczki na kapitał (57)
Różnice kursowe 9 71
Pozostałe zmiany (2) 3
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 9.902 10.468

Kredyty i pożyczki

Kredytodawca Instrument zabezpieczający Data zapadalności Limit w walucie Waluta Stopa procentowa Zobowiązanie
na 31-12-2021
Zobowiązanie
na 31-12-2020
Konsorcjum banków IRS 2023-09-30 3.630 PLN Zmienna 2.909 3.636
Europejski Bank Inwestycyjny 2034-08-25 1.500 PLN Stała 1.505 1.505
Bank Gospodarstwa Krajowego IRS 2027-12-31 1.000 PLN Zmienna 751 876
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju IRS 2028-06-07 500 PLN Zmienna 439 501
Bank Gospodarstwa Krajowego IRS 2028-12-31 500 PLN Zmienna 438 500
Europejski Bank Inwestycyjny 2034-08-25 490 PLN Stała 493 493
Nordic Investment Ban 2024-06-20 150 EUR Zmienna 129 219
Bank Pekao S.A. 2021-09-21 40 USD Zmienna 135 149
Millennium 2021-06-16 7 PLN Stała 1
Bank Gospodarstwa Krajowego 2023-05-31 1.000 PLN Zmienna
Kredyt Rewolwingowy (konsorcjum banków) 2023-12-16 4.100 PLN Zmienna
Bank Pekao S.A. 2024-12-22 500 PLN Zmienna
PKO BP S.A. 2022-04-29 300 PLN Zmienna
Europejski Bank Inwestycyjny 2038-10-16 273 PLN Stałe 274
NFOŚiGW VI 2022 –

XII 2028

215 PLN Stała 116 157
NFOŚiGW VI 2024 –

VI 2035

630 PLN Zmienna 491 279
WFOŚiGW IX 2026 –

XII 2029

34 PLN Stała 25 6
WFOŚiGW III 2026 –

IX 2028

187 PLN Zmienna 151 101
RAZEM KREDYTY BANKOWE 7.856 8.423

 

Na 31 grudnia 2021 roku wartość pozostających do dyspozycji limitów kredytowych w rachunku bieżącym istotnych spółek Grupy Kapitałowej PGE wyniosła 1.800 mln PLN. Terminy spłaty przyznanych linii kredytowych w rachunkach bieżących głównych spółek Grupy Kapitałowej przypadają w latach 2022 – 2024.

W 2021 roku ani po dniu sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki niewywiązania się ze spłat lub naruszenia innych warunków umów kredytowych.

Wyemitowane obligacje

 

Emitent

Instrument
zabezpieczający
Data
zapadalności programu
Limit w walucie programu  

Waluta

Stopa procentowa Data emisji transzy Data wykupu transzy Zobowiązanie na 31-12-2021 Zobowiązanie na 31-12-2020
 PGE SA IRS bezterminowy 5.000 PLN Zmienna 2019-05-21 2029-05-21 1.003 1.001
2019-05-21 2026-05-21 401 400
PGE Sweden AB (publ) CCIRS bezterminowy 2.000 EUR Stała 2014-08-01 2029-08-01 642 644
RAZEM WYEMITOWANE OBLIGACJE 2.046 2.045

 

Zobowiązanie z tytułu leasingu

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Zobowiązania z tytułu leasingu

Zobowiązanie z tytułu leasingu leasingobiorca ujmuje w dacie rozpoczęcia

W dacie rozpoczęcia leasingobiorca wycenia zobowiązanie z tytułu leasingu w wysokości wartości bieżącej opłat leasingowych pozostających do zapłaty w tej dacie. Opłaty leasingowe dyskontuje się z zastosowaniem stopy procentowej leasingu, jeżeli stopę tę można z łatwością ustalić. W przeciwnym razie leasingobiorca stosuje krańcową stopę procentową leasingobiorcy.

W dacie rozpoczęcia opłaty leasingowe zawarte w wycenie zobowiązania z tytułu leasingu obejmują następujące opłaty za prawo do użytkowania bazowego składnika aktywów podczas okresu leasingu, które pozostają do zapłaty w tej dacie:

  • stałe opłaty leasingowe (w tym zasadniczo stałe opłaty leasingowe) pomniejszone o wszelkie należne zachęty leasingowe;
  • zmienne opłaty leasingowe, które zależą od indeksu lub stawki, wycenione początkowo z zastosowaniem tego indeksu lub tej stawki zgodnie z ich wartością w dacie rozpoczęcia,
  • kwoty, których zapłaty przez leasingobiorcę oczekuje się w ramach gwarantowanej wartości końcowej,
  • cenę wykonania opcji kupna, jeżeli można z wystarczającą pewnością założyć, że leasingobiorca skorzysta z tej opcji, oraz
  • kary pieniężne za wypowiedzenie leasingu, jeżeli w warunkach leasingu przewidziano, że leasingobiorca może skorzystać z opcji wypowiedzenia

Leasingobiorca po dacie rozpoczęcia wycenia zobowiązanie z tytułu leasingu poprzez:

  • zwiększenie wartości bilansowej w celu odzwierciedlenia odsetek od zobowiązania z tytułu leasingu, które w każdym terminie w ciągu okresu leasingu są kwotą, w ramach której uzyskuje się stałą okresową stopę procentową w stosunku do nieuregulowanego salda zobowiązania z tytułu leasingu,
  • zmniejszenie wartości bilansowej w celu uwzględnienia zapłaconych opłat leasingowych oraz
  • zaktualizowanie wyceny wartości bilansowej w celu uwzględnienia wszelkiej ponownej oceny lub zmiany leasingu lub w celu uwzględnienia zaktualizowanych zasadniczo stałych opłat leasingowych.

 

Grupa PGE jest stroną szeregu umów leasingu, najmu, służebności czy dzierżawy. Przedmiotem umów są grunty, powierzchnie infrastruktury technicznej, powierzchnie biurowe i użytkowe, urządzenia, instalacje, pomieszczenia techniczne, a także infrastruktura IT. Umowy zawierane są na czas określony bądź nieoznaczony z określonym terminem wypowiedzenia. Grupa posiada również prawo do korzystania z gruntów w użytkowaniu wieczystym. Grupa każdorazowo szacuje okres leasingu, biorąc pod uwagę istotne fakty i okoliczności, które mogą wpływać na przedłużenie bądź skrócenie okresu trwania umów.

W niektórych umowach występują opłaty zmienne oparte o wskaźnik inflacji, ogłoszony przez GUS za rok poprzedni. Element waloryzacji stanowi o ich zmiennym charakterze- opłaty te uwzględnia się przy wycenie zobowiązania z tytułu leasingu, gdyż oparte są o indeks. W niektórych przypadkach czynsz roczny powiększony jest o inne opłaty o charakterze zmiennym, inne niż opłaty zmienne zależne od stopy lub indeksu. Są to przykładowo płatności z tytułu podatku od nieruchomości bądź podatku od budowli. Opłaty te nie są uwzględniane w wycenie zobowiązań leasingowych. W umowach dzierżawy gruntów pod budowę i eksploatację elektrowni wiatrowych, oprócz czynszu dzierżawnego występują opłaty z tytułu rekompensaty za wyłączenia nieruchomości z uprawy rolnej za okres budowy. Opłaty te nie są uwzględniane przy kalkulacji zobowiązania z tytułu leasingu, gdyż z tytułu ich poniesienia nie są przekazywane korzystającemu żadne prawa do korzystania z aktywów, ani nie są na jego rzecz świadczone usługi. Podobnie traktowane są również opłaty dotyczące rekompensaty z tytułu strat za wejście na teren celem wykonania prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych i innych, związanych z funkcjonowaniem parku elektrowni wiatrowej.

Decyzje dotyczące prawa wieczystego użytkowania gruntów udzielane są zazwyczaj na czas określony wynoszący 99 lat. Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów ustalana jest jako procent wartości gruntu. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie, tym samym będzie to opłata o charakterze zmiennym zależnym od indeksu lub stawki, która jest uwzględniania w wycenie zobowiązania z tytułu leasingu.

Grupa leasinguje drobne wyposażenie biurowe (urządzenia drukujące, kserokopiarki, komputery, itp.), które traktuje jako leasingi aktywów o niskiej wartości. Grupa zdecydowała się na zastosowanie zwolnienia i nie ujmowanie praw do użytkowania oraz zobowiązań z tytułu leasingu w odniesieniu do tych umów w sprawozdaniu z sytuacji finansowej.

Grupa zastosowała również praktyczne zwolnienie dla leasingów krótkoterminowych. Dotyczy to głównie decyzji na zajęcie pasa drogowego lub kolejowego, jeżeli decyzja wydawana jest na okres krótszy niż 12 miesięcy.

Grupa korzysta także z uproszczenia dla leasingów krótkoterminowych w przypadku umów najmu nieruchomości na czas nieokreślony z okresem wypowiedzenia poniżej 12 miesięcy, gdzie wynajmowane powierzchnie nie podlegały specjalnym dostosowaniom, nie ma istotnych barier wyjścia (np. kar za wcześniejsze rozwiązanie umowy) i obie strony mają praktyczną możliwość wynająć taką powierzchnię na rynku.

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania