Raport zintegrowany
2021

27.1 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(Zysk)/ strata na działalności inwestycyjnej

Rok zakończony 31 grudnia 2021 Rok zakończony 31 grudnia 2020
Wycena memoriałowa instrumentów pochodnych (9) 235
(Zysk)/ strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych (50) (32)
(Zysk)/strata na zbyciu finansowego majątku trwałego 19 11
(Zysk)/strata na utracie kontroli (324)
Pozostałe 1 30
(ZYSK)/ STRATA NA DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, RAZEM (363) 244

Zmiana stanu należności

Rok zakończony 31 grudnia 2021 Rok zakończony 31 grudnia 2020
Zmiana stanu należności z tytuł dostaw i usług i pozostałych należności finansowych (2.927) (8)
Korekta o sprzedaż spółki zależnej (40)
Korekta o zmianę stanu lokat i depozytów 3 10
Pozostałe 6 (3)
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI, RAZEM (2.958) (1)

Zmiana stanu zapasów

Rok zakończony 31 grudnia 2021 Rok zakończony 31 grudnia 2020
Zmiana stanu zapasów 934 1.386
Korekta o przeniesienie materiałów inwestycyjnych do RAT (68) (18)
Pozostałe 2
ZMIANA STANU ZAPASÓW, RAZEM 866 1.370

Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek

Rok zakończony 31 grudnia 2021 Rok zakończony 31 grudnia 2020
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług i pozostałych zobowiązań finansowych 1.166 (160)
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań niefinansowych 123 345
Korekta o zmianę stanu zobowiązań inwestycyjnych 145 580
Korekta o sprzedaż spółki zależnej (12)
Pozostałe (4) (1)
ZMIANA STANU ZOBOWIĄZAŃ, RAZEM 1.418 764

Zmiana stanu pozostałych aktywów niefinansowych i rozliczeń międzyokresowych

Rok zakończony 31 grudnia 2021 Rok zakończony 31 grudnia 2020
Zmiana stanu pozostałych aktywów (475) (357)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów 1 (19)
Korekta o zmianę stanu zaliczek na środki trwałe w budowie 54 161
Korekta o sprzedaż spółki zależnej (16)
Korekta o zmianę stanu dotyczącą działalności finansowej/inwestycyjnej (45) (35)
Pozostałe (1) (3)
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH, ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH, RAZEM (482) (253)

Zmiana stanu rezerw

Rok zakończony 31 grudnia 2021 Rok zakończony 31 grudnia 2020
Zmiana stanu rezerw 2.641 4.500
Korekta o zmianę stanu rezerw aktuarialnych odniesioną w inne całkowite dochody 404 (235)
Korekta o zmianę stanu rezerw rekultywacyjnych odniesioną w aktywa 821 (912)
Korekta o zmianę stanu dotyczącą działalności inwestycyjnej (39)
Pozostałe (14) (6)
ZMIANA STANU REZERW, RAZEM 3.813 3.347
Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania