Raport zintegrowany
2021

27.2 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych

W 2021 roku największe wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych zostały poniesione przez segmenty:

 • Energetyka Konwencjonalna 2.004 mln PLN w tym:
  • Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra – budowa bloków 9 i 10 – około 325 mln PLN (od 1 października 2021 roku projekt jest realizowany przez PGE Gryfino 2050 sp. z o.o.), dostosowanie bloków 5-8 do wymagań konkluzji BAT – około 78 mln PLN, remont średni na blokach 5,6,8 – około 25 mln PLN,
  • o Oddział Elektrownia Turów – budowa nowego bloku energetycznego – około 448 mln PLN, dostosowanie bloków 1-3 do wymagań konkluzji BAT – około 92 mln PLN, remont średni bloku 6 – około 26 mln PLN,
  • Oddział Elektrownia Opole – modernizacja bloków nr 1-4 – około 235 mln PLN, w tym 107 mln PLN na dostosowanie bloków do konkluzji BAT,
  • Oddział Elektrownia Bełchatów – dostosowanie bloków nr 3-12,14 do wymagań konkluzji BAT – około 191 mln PLN, remonty średnie na blokach nr 5,6,11,12 – około 43 mln PLN,
  • Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów i Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów – wydatki na odtworzenie maszyn podstawowych i budowy przenośników – około 100 mln PLN,
  • Oddział Elektrownia Rybnik – dostosowanie do wymagań konkluzji BAT i remont średni bloku 6 – około 38 mln PLN,
 • Dystrybucja 1.457 mln PLN – w tym głównie przyłączenia nowych odbiorców oraz modernizacja i rozbudowa sieci, stacji i linii energetycznych.

W 2020 roku segment Energetyka Konwencjonalna poniósł wydatki o wartości 2.903 mln PLN, a segment Dystrybucja 1.925 mln PLN.

Sprzedaż spółki zależnej

Kwota 368 mln PLN dotyczy wpływu sprzedaży spółki zależnej PGE EJ1 sp. z o.o.

Objęcie spółek konsolidacją

W poprzednim okresie sprawozdawczym zostały nabyte udziały w spółce ECO-POWER sp. z o.o. Wydatki na nabycie tej spółki wyniosły 150 mln PLN a przejęte środki pieniężne 28 mln PLN.

Utrata kontroli

Łączna kwota 118 mln PLN dotyczy środków pieniężnych sprzedanej w bieżącym roku spółki PGE EJ1 sp. z o.o. (53 mln PLN) oraz zdekonsolidowanej PGE Trading GmbH (13 mln PLN) oraz środków przekazanych do spółek EWB2 i EWB3 w okresie, gdy GK PGE sprawowała nad tymi spółkami kontrolę (52 mln PLN).

Założenie i rozwiązanie lokat powyżej 3 miesięcy

Spółki z segmentu Energetyki Konwencjonalnej są zobligowane do posiadania środków FLZG gromadzonych i lokowanych zgodnie z wymogami ustawy prawo górnicze i geologiczne.

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania