Raport zintegrowany
2021

27.3 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy z tytułu emisji akcji akcjonariuszom niekontrolujący

Wpływy w wysokości 419 mln PLN dotyczą połowy wpłat dokonanych przez Ørsted na objęcie i podwyższenie kapitału we wspólnych działaniach umownych to jest spółkach EWB2 i EWB3

Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów

W bieżącym okresie sprawozdawczym PGE S.A. wykorzystała dostępne kredyty w łącznej wysokości 273 mln PLN (4.100 mln PLN w 2020 roku). Dodatkowo spółki segmentu Energetyka Konwencjonalna otrzymały kredyty i pożyczki zaciągnięte w funduszach środowiskowych o wartości około 316 mln PLN (249 mln PLN w 2020 roku).

Spłata pożyczek, kredytów i leasingu finansowego

W bieżącym okresie sprawozdawczym PGE S.A. spłaciła kredyty o łącznej wartości 976 mln PLN (5.161 mln PLN w 2020 roku). PGE GiEK Oddział Elektrownia Bełchatów spłaciła w bieżącym okresie kredyt w wysokości 90 mln PLN (96 mln PLN w poprzednim okresie).

Poza powyższym, pozycja obejmuje głównie spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w funduszach środowiskowych przez segment Energetyka Konwencjonalna o łącznej wartości około 22 mln PLN oraz przez segment Ciepłownictwo o łącznej wartości około 45 mln PLN.

Płatności głównej części zobowiązania leasingowego wyniosły 53 mln PLN w bieżącym okresie i 42 mln PLN w poprzednim.

Odsetki zapłacone

W bieżącym okresie sprawozdawczym w pozycji wykazane są głównie odsetki od pożyczek i kredytów w wysokości około 139 mln PLN, od obligacji w wysokości 41 mln PLN, od instrumentów finansowych (CCIRS i IRS) w wysokości 137 mln PLN, od zobowiązań z tytułu leasingu w wysokości 41 mln PLN.

W 2020 roku w pozycji wykazane są głównie odsetki od pożyczek i kredytów w wysokości około 200 mln PLN, od obligacji w wysokości 60 mln PLN, od instrumentów finansowych (CCIRS i IRS) w wysokości 66 mln PLN, od zobowiązań z tytułu leasingu w wysokości 37 mln PLN.

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania