Raport zintegrowany
2021

33.4 Skarga Czech przeciwko Polsce z tytułu przedłużenia koncesji dla dalszego funkcjonowania KWB Turów

30 września 2020 roku Republika Czeska skierowała do Komisji Europejskiej w trybie art. 259 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej pismo inicjujące postępowanie przeciwko Polsce z tytułu rzekomych naruszeń prawa UE w związku z wydłużeniem dla KWB Turów terminu obowiązywania koncesji na wydobywanie węgla brunatnego o 6 lat.

17 grudnia 2020 roku Komisja Europejska wydała uzasadnioną opinię, w której podzieliła część zarzutów strony czeskiej, wskazując jednocześnie, że przedłużenie funkcjonowania KWB Turów nie spowodowało naruszenia postanowień ramowej dyrektywy wodnej. Komisja Europejska podkreśliła również, że część pozostałych zarzutów ze strony czeskiej okazała się nietrafiona.

26 lutego 2021 roku rząd czeski skierował skargę przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej do Trybunału Sprawiedliwości. 19 kwietnia 2021 roku opublikowano streszczenia skargi i głównych argumentów w Dzienniku Urzędowym UE. Stroną w postępowaniu są państwa członkowskie, co wyłącza możliwość udziału osób fizycznych i prawnych, nawet jeśli sprawa jest związana bezpośrednio z ich działalnością.

21 maja 2021 roku Wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości wydała postanowienie w przedmiocie środka tymczasowego o następującej treści: „Rzeczpospolita Polska zaprzestanie natychmiast i do chwili ogłoszenia wyroku kończącego sprawę C-121/21 wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów (Polska).” Środek tymczasowy nie rozstrzyga co do istoty sprawy.

9 czerwca 2021 roku do postępowania głównego w charakterze interwenienta popierającego część żądań strony czeskiej przystąpiła Komisja Europejska. W sprawie postępowania dotyczącego środka tymczasowego, Republika Czeska zażądała dodatkowo zasądzenia kary pieniężnej za każdy dzień niewykonania postanowienia w przedmiocie natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego. Równolegle Rzeczpospolita Polska wniosła o uchylenie postanowienia w przedmiocie środka tymczasowego ze względu na zmianę okoliczności w rozumieniu art. 163 Regulaminu Trybunału Sprawiedliwości. Zgodnie z postanowieniem z dnia 20 września 2021 roku Wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości oddaliła wniosek o uchylenie środka tymczasowego oraz nakazała Polsce zapłatę na rzecz Komisji Europejskiej kary pieniężnej w kwocie 500 tys. EUR dziennie, począwszy od dnia doręczenia Polsce postanowienia do chwili, w której to państwo członkowskie zastosuje się do treści postanowienia z dnia 21 maja 2021 roku. W ocenie Grupy nie ma możliwości przeniesienia powyższych kar na spółki Grupy Kapitałowej PGE.

W dniu 9 listopada 2021 roku odbyło się wysłuchanie przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. 3 lutego 2022 roku rzecznik generalny wydał opinię w przedmiocie skargi i uznał część zarzutów strony czeskiej za zasadne. W dniu 3 lutego 2022 roku premierzy rządów polskiego i czeskiego parafowali umowę dwustronną określającą warunki wycofania skargi Czech z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W dniu 4 lutego 2022 roku Republika Czeska poinformowała Trybunał, że zgodnie z art. 147 § 1 regulaminu postępowania, wskutek zawartej z Rzecząpospolitą Polską ugody w przedmiocie rozstrzygnięcia niniejszego sporu, zrzeka się ona wszelkich roszczeń. Wobec powyższego, w dniu 4 lutego 2022 roku Prezes Trybunału Sprawiedliwości wydał postanowienie w przedmiocie wykreślenia sprawy z rejestru.

W dniu 7 lutego 2022 roku zostało zawarte Porozumienie pomiędzy PGE GiEK S.A., PGE S.A. i Skarbem Państwa określające zasady współpracy w związku z wykonywaniem Umowy zawartej w dniu 3 lutego 2022 roku między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy w zakresie odnoszenia się do skutków na terytorium Republiki Czeskiej wynikających z eksploatacji KWB Turów.

Na mocy powyższego Porozumienia PGE GiEK S.A. zobowiązała się do budowy wału ziemnego, monitorowania hałasu, monitorowania jakości powietrza, wykonania 4 otworów monitorujących poziomy wód wodonośnych, zakończenia budowy ekranu przeciwfiltracyjnego, przeprowadzenia pomiarów dotyczących przemieszczania terenu oraz wymiany oświetlenia w KWB Turów.

PGE GiEK S.A. nadto zobowiązała się do podjęcia działań na rzecz przekazania przez Fundację PGE na rzecz Kraju Libereckiego w Republice Czeskiej kwoty 10 milionów EUR. Darowizna została przekazana w lutym 2022 roku.

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania