Raport zintegrowany
2021

3.3 Analiza przesłanek dla segmentu Energetyka Odnawialna

W poprzednich okresach sprawozdawczych Grupa Kapitałowa PGE dokonywała istotnych odpisów lub odwróceń odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych segmentu Energetyka Odnawialna. Na koniec I półrocza 2021 roku, przeprowadzone zostały testy, które wykazały konieczność odwrócenia całkowitego odpisu. Kluczowe założenia przyjęte do testów na utratę wartości aktywów przeprowadzonych na dzień 30 czerwca 2021 roku opisane są w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym GK PGE za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego Grupa Kapitałowa PGE dokonała analizy przesłanek w celu weryfikacji czy mogła nastąpić utrata wartości aktywów.

W zakresie segmentu Energetyka Odnawialna identyfikowane i analizowane są następujące odrębne ośrodki wypracowywujące środki pieniężne:

 • Uznane za odrębne CGU należące do PGE EO S.A.,
 • elektrownie szczytowo – pompowe łącznie,
 • pozostałe elektrownie wodne łącznie,
 • poszczególne famy wiatrowe PGE EO A.,
 • poszczególne farmy wiatrowe PGE Klaster z o.o.

Analiza przesłanek CGU PGE EO S.A.

Analiza przesłanek obejmowała następujące, najistotniejsze czynniki:

 • analizę realizacji planu finansowego przyjętego na 2021 rok,
 • potwierdzenie aktualności planu inwestycyjnego,
 • analizę cen energii, praw majątkowych pochodzenia energii,
 • analizę założeń dotyczących rynku mocy,
 • analizę szacunków marż na produkcji i sprzedaży energii elektrycznej w przyszłych okresach, w świetle prognoz cen energii.

Przeprowadzona analiza przesłanek w zakresie CGU PGE EO S.A. wskazała, iż jednostki wytwórcze obszaru Wiatr realizują plan finansowy powyżej założonych wartości, co jest związane m.in. z wyższymi cenami energii elektrycznej oraz praw majątkowych przy jednocześnie niższym wolumenie produkcji, co wynika z gorszych warunków atmosferycznych od zakładanej wietrzności. Na wyższy wynik w obszarze Woda miały wpływ takie czynniki jak wyższe ceny energii elektrycznej i praw majątkowych oraz wyższa produkcja energii elektrycznej ze względu na korzystne warunki hydrologiczne.

W przypadku ESP wyższy wynik jest efektem głównie z wyższych cen energii elektrycznej, co wpływa na znacząco wyższe przychody ze sprzedaży. Niższe prognozowane przychody z Rynku Mocy w porównaniu do przeprowadzonych testów na dzień 30 czerwca 2021 roku nie stanowią zagrożenia dla spadku wartości użytkowej aktywów poniżej wartości księgowej z uwagi na fakt, iż przeprowadzone testy na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazały znaczną nadwyżkę. Nie zakłada się istotnych zmian w poziomach planowanych nakładów inwestycyjnych. Również założenia w zakresie cen energii elektrycznej są zbieżne z założeniami przyjętymi do testów na utratę wartości aktywów przeprowadzonych na dzień 30 czerwca 2021 roku.

W związku z powyższym Grupa stwierdza brak przesłanek do przeprowadzenia testów na utratę wartości aktywów wytwórczych na dzień bilansowy 31 grudnia 2021 roku.

Analiza przesłanek CGU PGE Klaster Sp. z o.o.

Najważniejsze analizowane czynniki obejmowały:

 • analizę realizacji planu finansowego przyjętego na 2021 rok,
 • potwierdzenie aktualności planu inwestycyjnego,
 • analizę cen energii.

Przeprowadzona analiza przesłanek w zakresie CGU PGE Klaster Sp. z o.o. wskazała, iż spółka realizuje plan finansowy powyżej zatwierdzonych wartości, głównie w wyniku wyższych cen energii elektrycznej pomimo nieco niższego wolumenu produkcji. Nie zakłada się istotnych zmian w poziomach planowanych nakładów inwestycyjnych. Również założenia w zakresie cen energii elektrycznej są zbieżne z założeniami przyjętymi do testów na utratę wartości aktywów przeprowadzonych na dzień 30 czerwca 2021 roku.

W związku z powyższym Grupa stwierdza brak przesłanek do przeprowadzenia testów na utratę wartości aktywów wytwórczych na dzień sprawozdawczy 31 grudnia 2021 roku.

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania