Raport zintegrowany
2021

Stan na dzień
31 grudnia 2021
Stan na dzień
31 grudnia 2020
Zabezpieczenie zwrotu dotacji z funduszy środowiskowych 476 461
Zobowiązania z tytułu pozwów sądowych 104 186
Zobowiązanie z tytułu poręczeń gwarancji bankowych zabezpieczające transakcje giełdowe 262 75
Roszczenia z tytułu kar umownych 70
Użytkowanie wieczyste gruntów 67 67
Inne zobowiązania warunkowe 5 37
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE, RAZEM  914  896 

Zabezpieczenie zwrotu dotacji z funduszy środowiskowych

Zobowiązania przedstawiają wartość możliwych przyszłych zwrotów środków otrzymanych przez spółki Grupy Kapitałowej PGE z funduszy środowiskowych na wybrane inwestycje. Zwrot środków będzie musiał nastąpić, jeżeli inwestycje, na które otrzymano dofinansowanie, nie przyniosą oczekiwanego efektu środowiskowego.

Zobowiązania z tytułu pozwów sądowych

Spór z Worley Parsons

W związku ze sprzedażą udziałów PGE EJ1 sp. z o.o. do Skarbu Państwa oraz zgodnie z zawartym Porozumieniem regulującym odpowiedzialność dotychczasowych Wspólników z tytułu kosztów sporu z Worley Parsons, PGE SA w razie przegrania sporu może być zobowiązana do pokrycia kosztów sporu w kwocie wynoszącej maksymalnie 98 mln PLN. W związku z tym, na potrzeby określenia wartości godziwej otrzymanej zapłaty, dokonano oszacowania prawdopodobieństwa przegrania sporu. W efekcie kwota 59 mln PLN została rozpoznana w zobowiązaniach warunkowych, zaś kwota 39 mln PLN w rezerwach krótkoterminowych. Kwota utworzonej rezerwy skorygowała wynik na sprzedaży udziałów prezentowany w niniejszym sprawozdaniu finansowym.

Zobowiązania z tytułu poręczeń gwarancji bankowych

Zobowiązania przedstawiają wystawione przez Spółki poręczenia gwarancji bankowych wniesione jako depozyt celem zabezpieczenia transakcji giełdowych wynikających z członkostwa w IRGiT.

Wzrost zobowiązań z tytułu poręczeń wobec IRGiT jest związany ze znacznym wzrostem cen kontraktów terminowych zawieranych na TGE. Wzrost cen energii elektrycznej wpływa bezpośrednio na wzrost wysokości wymaganego depozytu zabezpieczającego wnoszonego na giełdę IRGiT w formie niepieniężnej, depozyt ten zabezpieczony jest poręczeniem, w ramach którego akceptowane są przez IRGiT gwarancje bankowe.

Użytkowanie wieczyste gruntów

Zobowiązania warunkowe z tytułu użytkowania wieczystego gruntu są związane z otrzymaniem aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. Oddziały PGE GiEK S.A. złożyły odwołania od otrzymanych decyzji do Samorządowych Kolegiów Odwoławczych. Wartość zobowiązania warunkowego została wyceniona jako różnica pomiędzy zdyskontowaną sumą zaktualizowanych opłat za wieczyste użytkowanie za cały okres na jaki wieczyste użytkowanie zostało ustanowione a zobowiązaniem z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, które zostało ujęte w księgach na bazie poprzednich opłat.

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania