Raport zintegrowany
2021

3.1 Analiza przesłanek dla segmentu Energetyka Konwencjonalna

W poprzednich okresach sprawozdawczych Grupa Kapitałowa PGE dokonywała istotnych odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych segmentu Energetyka Konwencjonalna. Kluczowe założenia przyjęte do testów na utratę wartości aktywów przeprowadzonych na dzień 30 czerwca 2021 roku opisane są w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym GK PGE za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 roku.

W czwartym kwartale 2021 roku Grupa dokonała analizy przesłanek w celu weryfikacji, czy mogła nastąpić utrata wartości tych aktywów lub odwrócenie wcześniej ujętych odpisów.

Najważniejsze analizowane czynniki obejmowały:

  • analizę realizacji planu finansowego przyjętego na 2021 rok,
  • analizę bieżącej sytuacji rynkowej,
  • potwierdzenie aktualności prognoz długoterminowych,
  • potwierdzenie aktualności planu inwestycyjnego,
  • analizę założeń dotyczących rynku mocy.

Przeprowadzona analiza przesłanek dla segmentu Energetyka Konwencjonalna wykazała realizację planu finansowego powyżej założonych wartości, co jest związane głównie ze wzrostem cen energii elektrycznej oraz marż uzyskiwanych na sprzedaży energii elektrycznej na rynku terminowym i na rynku SPOT. Wzrost cen energii elektrycznej w IV kwartale 2021 roku spowodowany był głównie wzrostem cen energii w krajach sąsiednich, wynikającym z wysokich cen gazu i węgla kamiennego w Europie i na świecie. To przełożyło się na pojawienie dodatkowego popytu eksportowego na rynku w Polsce, co samo w sobie spowodowało podniesienie poziomu cen, a także przyczyniło do obniżenia stanu zapasów węgla kamiennego, który dodatkowo podniósł wycenę ofert sprzedaży energii z jednostek krańcowych na węglu kamiennym. W ocenie Grupy wzrosty te nie będą miały charakteru trwałego, dlatego nie stanowią one przesłanki do przeprowadzania testów na utratę wartości. Ponadto, nie zakłada się istotnych zmian w poziomach planowanych nakładów inwestycyjnych oraz w poziomie przychodów z rynku mocy. Również założenia cenowo- wolumenowe są zbieżne z założeniami przyjętymi do testów na utratę wartości aktywów przeprowadzonych na dzień 30 czerwca 2021 roku.

W związku z powyższym Grupa stwierdza brak przesłanek do przeprowadzenia testów na utratę wartości aktywów wytwórczych na dzień bilansowy 31 grudnia 2021 roku.

Kwestie klimatyczne

Przyszłość polskiego rynku energii jest determinowana przez politykę klimatyczną Unii Europejskiej, a na rozwój sytuacji na rynku energii elektrycznej w perspektywie do 2050 roku będzie miał wpływ Europejski Zielony Ład („EGD”), mający na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej UE do 2050 roku. Jednym z najważniejszych kroków do osiągnięcia neutralności klimatycznej była akceptacja przez Radę Europejską w grudniu 2020 roku nowego wiążącego celu unijnego ograniczenia emisji netto gazów cieplarnianych o co najmniej 55 % do 2030 roku w porównaniu z poziomem z roku 1990. Konsekwencją wyższego celu redukcji emisji CO2 są rosnące koszty uprawnień do emisji CO2, co może negatywnie wpływać na wyniki segmentu Energetyki Konwencjonalnej oraz GK PGE. Założenia makroekonomiczne przyjęte do analizy przesłanek uwzględniają nowy wyższy cel redukcji emisji CO2 w 2030 roku, a w rezultacie rosnący poziom cen uprawnień do emisji CO2 i w długim terminie są    zbieżne z założeniami przyjętymi do testów na utratę wartości przeprowadzonych na dzień 30 czerwca 2021 roku.

Otoczenie w jakim działa Grupa Kapitałowa PGE charakteryzuje się wysoką zmiennością i jest zależne od uwarunkowań makroekonomicznych, rynkowych oraz regulacyjnych, a wszelkie zmiany w tym zakresie mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową oraz wyniki finansowe Grupy PGE. Dlatego powyższe oraz pozostałe założenia przyjęte do oszacowania wartości użytkowej aktywów podlegają okresowej analizie i weryfikacji. Ewentualne zmiany zostaną ujęte w przyszłych sprawozdaniach finansowych.

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania