Raport zintegrowany
2021

32. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Podmiotem uprawnionym do badania jednostkowego sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2021 i 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK PGE za rok 2021 i 2020 jest spółka Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (Deloitte) na podstawie umowy zawartej 26 kwietnia 2019 roku. Wyboru wyżej wymienionej firmy audytorskiej na lata 2019-2021 dokonała Rada Nadzorcza PGE S.A. Deloitte jest również podmiotem uprawnionym do badania rocznych sprawozdań finansowych wybranych spółek z Grupy Kapitałowej PGE.

Grupa korzystała z usług Deloitte w latach 2021 i 2020 również w zakresie:

  • weryfikacji rocznych, półrocznych pakietów na potrzeby konsolidacji,
  • potwierdzenia warunków utrzymania wskaźników określonych w umowach finansowych,
  • badania rocznych sprawozdań finansowych oddziałów samobilansujących,
  • badania sprawozdań z aktualizacji wartości regulacyjnej aktywów i inteligentnych systemów pomiarowych,
  • badania sprawozdań finansowo-rzeczowych z realizacji zadań ujętych w Krajowym Planie Inwestycyjnym w związku z przydziałami darmowych uprawnień do emisji CO2,
  • wydania raportu, obejmującego ocenę wypełniania wymogów w zakresie przechowywania aktywów klienta,
  • wydania oświadczenia w przedmiocie przyjętego systemu zarzadzania ryzykiem.

Wysokość wynagrodzenia podmiotów, w tym Deloitte, uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w odniesieniu do PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz jednostek zależnych Grupy Kapitałowej zaprezentowano w poniższej tabeli.

tys. PLN Rok zakończony
31 grudnia 2021
Rok zakończony
31 grudnia 2020
Wynagrodzenie firmy audytorskiej za: 
Badanie rocznego sprawozdania finansowego 3.469 3.438
Przegląd półrocznego sprawozdania finansowego 220 220
Pozostałe usługi atestacyjne 685 592
RAZEM 4.374 4.250
Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania