Raport zintegrowany
2021

31.3 Wynagrodzenie kadry kierowniczej

Główna kadra kierownicza obejmuje Zarząd i Radę Nadzorczą jednostki dominującej oraz istotnych spółek zależnych.

tys. PLN Rok zakończony
31 grudnia 2021
Rok zakończony
31 grudnia 2020
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i narzuty) 34.387 34.709
Świadczenia po okresie zatrudnienia 1.374 3.289
ŁĄCZNA KWOTA WYNAGRODZENIA GŁÓWNEJ KADRY KIEROWNICZEJ  35.761  37.998 
Wynagrodzenie kadry kierowniczej spółek działalności pozostałej 24.898 24.787
ŁĄCZNA KWOTA WYNAGRODZENIA KADRY KIEROWNICZEJ  60.659  62.785 

tys. PLN Rok zakończony
31 grudnia 2021
Rok zakończony
31 grudnia 2020
Zarząd jednostki dominującej 5.869 7.201
w tym świadczenia po okresie zatrudnienia (935) 49
Rada Nadzorcza jednostki dominującej 818 761
Zarządy – jednostki zależne 25.545 26.332
Rady Nadzorcze – jednostki zależne 3.529 3.704
RAZEM  35.761  37.998 
Wynagrodzenie kadry kierowniczej spółek działalności pozostałej 24.898 24.787
ŁĄCZNA KWOTA WYNAGRODZENIA KADRY KIEROWNICZEJ  60.659  62.785 

W spółkach GK PGE (pośrednio i bezpośrednio zależnych) realizowana jest zasada, że członkowie zarządów zatrudniani są na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania. W nocie 7.2 Koszty w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym wynagrodzenia z tego tytułu są prezentowane w pozycji pozostałe koszty rodzajowe.

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania