Raport zintegrowany
2021

13. Udziały i akcje wykazywane metodą praw własności

Stan na dzień
31 grudnia 2021
Stan na dzień
31 grudnia 2020
Polska Grupa Górnicza S.A., Katowice
Polimex – Mostostal S.A., Warszawa 144 127
ElectroMobility Poland S.A., Warszawa, 14
PEC Bogatynia Sp. z o.o., Bogatynia
Energopomiar Sp. z o.o., Gliwice 12 11
UDZIAŁY I AKCJE WYKAZYWANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI 156 152

Polska Grupa Górnicza Polimex Mostostal PEC Bogatynia Energopomiar
UDZIAŁ W GŁOSACH 15,32% 16,40% 34,93% 49,79%
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021
Aktywa obrotowe 1.749 1.544 4 32
Aktywa trwałe 8.722 673 20 19
Zobowiązania krótkoterminowe 7.766 1.156 2 25
Zobowiązania długoterminowe 3.034 276 3
AKTYWA NETTO (329) 785 22 23
Udział w aktywach netto 128 8 12
Wartość firmy 16
Odpis z tytułu utraty wartości (8)
UDZIAŁY I AKCJE WYKAZYWANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI 144 12

Polska Grupa Górnicza Polimex Mostostal ElectroMobility Poland PEC Bogatynia Energopomiar
UDZIAŁ W GŁOSACH 15,32% 16,48% 25,00% 34,93% 49,79%
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020
Aktywa obrotowe 1.770 1.390 18 4 33
Aktywa trwałe 9.423 674 39 21 18
Zobowiązania krótkoterminowe 6.626 1.175 3 2 18
Zobowiązania długoterminowe 2.704 214 10
AKTYWA NETTO 1.863 675 54 23 23
Udział w aktywach netto 285 111 14 7 11
Wartość firmy 1 16
Odpis z tytułu utraty wartości (286) (7)
UDZIAŁY I AKCJE WYKAZYWANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI 127 14 11
Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania