Raport zintegrowany
2021

21.1 Rezerwa na koszty rekultywacji

Rezerwa na rekultywację wyrobisk kopalnianych

Po zakończeniu wydobycia węgla teren kopalni odkrywkowych należących do Grupy będzie zrekultywowany. Według obecnych planów koszty będą ponoszone w latach 2032 – 2066 w przypadku Oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów oraz w latach 2045 – 2085 w przypadku Oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

Grupa tworzy rezerwy na koszty rekultywacji wyrobisk. Kwota rezerwy prezentowana w sprawozdaniu finansowym obejmuje również wartość FLZG tworzonego zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze. Wartość rezerwy na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 5.571 mln PLN (na 31 grudnia 2020 roku 7.463 mln PLN).

W 2021 roku Grupa dokonała aktualizacji części założeń przyjętych do wyceny rezerw na rekultywację wyrobisk kopalnianych. Zmiany w założeniach do wyceny wprowadzono w obu kopalniach w związku z przeprowadzoną aktualizacją wyceny kosztów likwidacji wyrobisk po zakończeniu eksploatacji.

Ponadto Grupa skorygowała poziom stóp dyskonta użytych do oszacowania bieżącej wartości przyszłych wydatków na rekultywację wyrobisk w obu kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego, wynoszą one odpowiednio:

  • dla wydatków, których poniesienie przewidywane jest w okresie do 15 lat od dnia bilansowego – 3,6% (względem 1,3% na 31 grudnia 2020),
  • dla wydatków, których poniesienie przewidywane jest w okresie od 16 do 25 lat od dnia bilansowego – 4,08%, ekstrapolacja PGE, zgodnie z przyjętą metodą, (względem 1,6% na 31 grudnia 2020),
  • dla wydatków, których poniesienie przewidywane jest w okresie powyżej 25 lat od dnia bilansowego – 4,17%, ekstrapolacja PGE, zgodnie z przyjętą metodą, (względem 1,9% na 31 grudnia 2020).

Aktualizacja stopy dyskonta spowodowała spadek rezerwy o 4.460 mln PLN, zaś zmiana pozostałych założeń spowodowała wzrost tej rezerwy o 2.298 mln PLN. Bieżące wydobycie i odwracanie dyskonta skutkowało zwiększeniem rezerwy o 270 mln PLN. W rezultacie rezerwa na rekultywację wyrobisk kopalnianych spadła w bieżącym okresie sprawozdawczym o 1 892 mln PLN. Zmiana ta została ujęta w następujący sposób:

  • 749 mln PLN – w korespondencji z aktywami (jako zmniejszenie wartości rzeczowych aktywów trwałych),
  • 1 143 mln PLN – w korespondencji z bieżącym wynikiem finansowym.

Szacowane zmiany wartości rezerwy rekultywacyjnej na skutek zmiany stopy dyskonta:

Wartość w sprawozdaniu Stopa dyskonta
-1 p.p. +1 p.p.
Rezerwa na rekultywację wyrobisk kopalnianych 5.571 1.706 (1.270)

Rezerwa na rekultywację składowisk popiołów

Jednostki wytwórcze tworzą rezerwę na rekultywację składowisk odpadów paleniskowych. Wartość rezerwy na 31 grudnia 2021 roku wynosi 248 mln PLN (318 mln PLN na koniec okresu porównawczego).

Rezerwa na rekultywację terenów po farmach wiatrowych

Spółki będące właścicielami farm wiatrowych tworzą rezerwy na rekultywację terenów. Wartość rezerwy na 31 grudnia 2021 roku wynosi 26 mln PLN (71 mln PLN na 31 grudnia 2020 roku).

Koszty likwidacji rzeczowych aktywów trwałych

Wartość rezerwy na dzień sprawozdawczy wynosi 230 mln PLN (259 mln PLN na koniec okresu porównawczego) i dotyczy niektórych aktywów segmentu Energetyka Konwencjonalna i Energetyka Odnawialna.

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania