Raport zintegrowany
2021

Ryzyko płynności finansowej dotyczy sytuacji, w której podmiot nie może wykonać swoich zobowiązań (krótko- lub długoterminowych) płatniczych w dacie ich wymagalności .

Głównym celem zarządzania płynnością finansową w Grupie Kapitałowej PGE jest zapewnienie i utrzymanie zdolności spółek do wywiązywania się zarówno z bieżących jak i przyszłych zobowiązań finansowych, z uwzględnieniem kosztów pozyskania płynności.

Zarządzanie ryzykiem płynności Grupy Kapitałowej PGE polega m.in. na planowaniu i monitorowaniu przepływów pieniężnych w krótkim i długim okresie w zakresie prowadzonej działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej oraz na podejmowaniu działań mających na celu zapewnienie środków na prowadzenie działalności Grupy Kapitałowej PGE przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów tych działań.

Okresowe planowanie i monitorowanie płynności Grupy Kapitałowej PGE pozwala zabezpieczyć środki na pokrycie ewentualnej luki płynnościowej, zarówno poprzez alokację środków pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej PGE (mechanizm cash pooling), jak również z wykorzystaniem finansowania zewnętrznego, w tym kredytów w rachunkach bieżących.

Zarządzanie ryzykiem płynności w długim horyzoncie czasowym pozwala na określenie zdolności Grupy Kapitałowej PGE do zadłużania się i wspiera decyzje dotyczące finansowania długoterminowych inwestycji.

W Grupie Kapitałowej PGE obowiązuje centralny model finansowania, zgodnie z którym co do zasady umowy finansowania zewnętrznego zawierane są przez PGE S.A. Spółki zależne w Grupie Kapitałowej PGE korzystają z różnych źródeł finansowania wewnątrzgrupowego takich jak: pożyczki, obligacje czy umowy konsolidacji rachunków bankowych oraz umowy zarządzania środkami pieniężnymi w grupie rachunków (cash pooling rzeczywisty).

Grupa Kapitałowa PGE korzysta z rozmaitych źródeł finansowania, takich jak: kredyty w rachunku bieżącym, pożyczki terminowe i inwestycyjne, emisje obligacji krajowych i euroobligacji.

W ramach oceny swojej płynności Grupa monitoruje wykonanie wskaźnika zadłużenia netto/ EBITDA na poziomie gwarantującym utrzymanie ocen wiarygodności kredytowej (ratingów) na poziomie inwestycyjnym i w konsekwencji możliwość finansowania programu inwestycyjnego Grupy. Wskaźnik wyliczany jest na podstawie skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej PGE. Wartość wskaźnika zadłużenia został przedstawiony w nocie 20 niniejszego sprawozdania finansowego.

Tabela poniżej przedstawia wymagalność zobowiązań finansowych Grupy na dni sprawozdawcze według daty wymagalności na podstawie umownych niezdyskontowanych płatności.

STAN NA 31 GRUDNIA 2021 Wartość w sprawozdaniu Razem płatności Poniżej 3 miesięcy Od 3 do 12 miesięcy Od 1 roku
do 5 lat
Powyżej
5 lat
Kredyty i pożyczki 7.856 8.591 902 1.339 3.986 2.364
Wyemitowane obligacje 2.046 2.499 66 657 1.776
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe 3.902 3.902 2.831 124 907 40
Rozrachunki z giełdami, związane przede

wszystkim z zakupem uprawnień do emisji CO2(*)

 

1.663

 

1.663

 

1.663

 

 

 

Zobowiązania z tytułu leasingu 924 2.374 19 55 244 2.056
Instrumenty pochodne 83 155 117 9 29
RAZEM 16.474 19.184 5.532 1.593 5.823 6.236
(*)Rozrachunki związane są z depozytami uzupełniającymi, których wartość uzależniona jest od kursu bieżącej ceny uprawnień do emisji CO2.

STAN NA 31 GRUDNIA 2020 Wartość w sprawozdaniu Razem płatności Poniżej 3 miesięcy Od 3 do 12 miesięcy Od 1 roku
do 5 lat
Powyżej
5 lat
Kredyty i pożyczki 8.423 9.049 187 1.241 5.274 2.347
Wyemitowane obligacje 2.045 2.381 41 166 2.174
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe 3.096 3.096 2.508 142 441 5
Rozrachunki z giełdami, związane przede wszystkim z zakupem uprawnień do emisji

CO2(*)

856 856 856
Zobowiązania z tytułu leasingu 941 2.322 18 55 239 2.010
Instrumenty pochodne 448 450 42 147 242 19
RAZEM 15.809 18.154 3.611 1.626 6.362 6.555
(*)Rozrachunki związane są z depozytami uzupełniającymi, których wartość uzależniona jest od kursu bieżącej ceny uprawnień do emisji CO2.
Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania