Raport zintegrowany
2021

Ryzyko walutowe jest związane z możliwością zmiany wyniku finansowego wskutek zmian kursów walutowych.

Poniżej przedstawiono główne źródła ekspozycji na ryzyko walutowe Grupy Kapitałowej PGE:

  • wydatki inwestycyjne denominowane/indeksowane do kursów walut obcych;
  • zadłużenie denominowane w walutach obcych;
  • sprzedaż i zakup energii elektrycznej denominowana w walutach obcych;
  • opłaty denominowane/indeksowane do kursów walut obcych z tytułu zakupu mocy przesyłowych;
  • transakcje zakupu i sprzedaży uprawnień do emisji CO2 i gazu oraz transakcje zakupu węgla kamiennego oraz innych paliw denominowane/indeksowane do kursów walut obcych;
  • wydatki związane z bieżącą eksploatacją środków produkcji denominowane/indeksowane do kursów walut obcych;
  • aktywa finansowe o charakterze lokacyjnym denominowane w walutach obcych
  • pozostałe operacyjne przepływy denominowane lub indeksowane do walut obcych.

Grupa Kapitałowa PGE kontroluje ryzyko walutowe poprzez system limitów odnoszących się do maksymalnej potencjalnej straty z tytułu zmian kursów walutowych w odniesieniu do skonsolidowanej ekspozycji na ryzyko walutowe spółek z Grupy. Miara ryzyka walutowego oparta jest na metodologii wielkości zagrożonej rozumianej jako iloczyn bezwzględnej wielkości pozycji walutowej netto oraz wartości potencjalnej zmiany kursu walutowego.

Ponadto Grupa Kapitałowa PGE określa strategie zabezpieczenia w odniesieniu do skonsolidowanej ekspozycji na ryzyko walutowe Grupy, poprzez współczynniki zabezpieczeń podlegające akceptacji Komitetu Ryzyka i Zarządu Spółki. Realizacja strategii zabezpieczenia oraz poziom ryzyka walutowego podlegają monitorowaniu i są regularnie raportowane do Komitetu Ryzyka.

Spółki z Grupy Kapitałowej PGE zawierają transakcje pochodne w zakresie instrumentów opartych o walutę wyłącznie w celu zabezpieczenia zidentyfikowanej ekspozycji na ryzyko.

Regulacje obowiązujące w Grupie Kapitałowej PGE nie pozwalają w zakresie transakcji pochodnych opartych o walutę na zawieranie transakcji spekulacyjnych, czyli takich, które miałyby na celu generowanie dodatkowych zysków wynikających ze zmiany kursów walutowych, jednocześnie narażając Grupę na ryzyko poniesienia ewentualnej straty z tego tytułu.

W związku z przyjętą strategią zarzadzania ryzykiem walutowym opartą na minimalizacji i zabezpieczaniu ekspozycji na ryzyko koszt obsługi zobowiązań w walutach obcych w średnim i długim terminie nie uległ istotnej zmianie w wyniku działań zabezpieczających, które zostały podjęte przed wybuchem pandemii COVID 19.

Ekspozycja Grupy na ryzyko walutowe w podziale na poszczególne klasy instrumentów finansowych

Łączna wartość
w sprawozdaniu
w PLN
POZYCJA WALUTOWA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021
EUR DKK USD
waluta PLN waluta PLN waluta PLN
Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności finansowe: 7.931 374 1.718
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 6.733 186 856 174 108
Instrumenty pochodne, w tym: 939 4.144 19.060 45 182
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 108 37 150
Instrumenty zabezpieczające 801 4.144 19.060 8 32
Pozostałe aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik 30
AKTYWA FINANSOWE 15.603 4.704 21.634 174 108 45 182
Kredyty bankowe, pożyczki, obligacje i leasing 10.826 170 779 33 135
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane według

zamortyzowanego kosztu

 

5.118

 

417

 

1.918

 

16

 

10

 

8

 

33

Instrumenty pochodne, w tym: 83 766 3.523 90 365
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 49 90 365
Instrumenty zabezpieczające 34 766 3.523
ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE 16.027 1.353 6.220 16 10 131 533
Wartość księgową instrumentów pochodnych stanowi wycena do wartości godziwej. Wartość ekspozycji na ryzyko walutowe dla instrumentów pochodnych (forward) stanowi ich wartość nominalna w walucie. Wartość ekspozycji na ryzyko walutowe dla instrumentów pochodnych CCIRS stanowi wartość w walucie zdyskontowanych przepływów pieniężnych nogi walutowej.

Łączna wartość
w sprawozdaniu
w PLN
POZYCJA WALUTOWA NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2020
EUR USD
waluta PLN waluta PLN
Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności finansowe: 5.003 156 720 1 4
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4.189 158 729 1 4
Instrumenty pochodne, w tym: 555 2.924 13.493 90 356
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 58 90 356
Instrumenty zabezpieczające 445 2.924 13.493
Pozostałe aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik 52
AKTYWA FINANSOWE 9.747 3.238 14.942 92 364
Kredyty bankowe, pożyczki, obligacje i leasing 11.409 187 863 40 149
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu

 

3.952

 

196

 

902

 

10

 

37

Instrumenty pochodne, w tym: 448 120 554 70 262
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 40 66 247
Instrumenty zabezpieczające 408 120 554 4 15
ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE 15.809 503 2.319 120 448
Wartość księgową instrumentów pochodnych stanowi wycena do wartości godziwej. Wartość ekspozycji na ryzyko walutowe dla instrumentów pochodnych (forward) stanowi ich wartość nominalna w walucie. Wartość ekspozycji na ryzyko walutowe dla instrumentów pochodnych CCIRS stanowi wartość w walucie zdyskontowanych przepływów pieniężnych nogi walutowej.

 

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania