Raport zintegrowany
2021

Ryzyko stopy procentowej jest związane z możliwością pogorszenia wyniku finansowego wskutek zmian stóp procentowych.

Ekspozycja Grupy Kapitałowej PGE z tytułu ryzyka stopy procentowej wynika głównie z faktu, że spółki Grupy finansują działalność operacyjną i inwestycyjną pozyskując finansowanie oparte na zmiennej stopie procentowej, przede wszystkim w formie kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji w walucie krajowej i obcej oraz z tytułu inwestycji w aktywa finansowe oprocentowane według zmiennej stopy procentowej.

Grupa Kapitałowa PGE kontroluje ryzyko stopy procentowej poprzez system limitów odnoszących się do maksymalnej potencjalnej straty z tytułu zmian stóp procentowych w odniesieniu do skonsolidowanej ekspozycji na ryzyko stopy procentowej Spółek z Grupy. Miara ryzyka stopy procentowej oparta jest na metodologii wielkości zagrożonej rozumianej jako iloczyn wielkości pozycji stopy procentowej netto oraz wartości potencjalnej zmiany rynkowych stawek stóp procentowych.

Ponadto Grupa Kapitałowa PGE określa strategię zabezpieczenia w odniesieniu do skonsolidowanej ekspozycji na ryzyko stopy procentowej Grupy, poprzez współczynniki zabezpieczeń podlegające akceptacji Komitetu Ryzyka i Zarządu PGE SA. Realizacja strategii zabezpieczenia oraz poziom ryzyka stopy procentowej podlegają monitorowaniu i są regularnie raportowane do Komitetu Ryzyka.

Spółki z Grupy Kapitałowej PGE zawierają transakcje pochodne w zakresie instrumentów opartych

o stopę procentową wyłącznie w celu zabezpieczenia zidentyfikowanej ekspozycji na ryzyko. Regulacje obowiązujące w Grupie Kapitałowej PGE nie pozwalają w zakresie transakcji pochodnych opartych

o stopę procentową na zawieranie transakcji spekulacyjnych, czyli takich, które miałyby na celu generowanie dodatkowych zysków wynikających ze zmian poziomu stóp procentowych, jednocześnie narażając Grupę na ryzyko poniesienia ewentualnej straty z tego tytułu.

Obligacje wyemitowane na kwotę 1,4 mld PLN w ramach Programu emisji obligacji na kwotę 5 mld PLN są obligacjami oprocentowanymi według zmiennej stopy procentowej w PLN. Płatności z tytułu tych obligacji są zabezpieczone za pomocą kontraktów IRS.

Obligacje wyemitowane w ramach Programu Emisji Euroobligacji Średnioterminowych są obligacjami oprocentowanymi według stałej stopy procentowej w EUR. Płatności z tytułu tych obligacji są zabezpieczone za pomocą instrumentów zabezpieczających CCIRS.

Kredyty długoterminowe w łącznej kwocie 1,2 mld PLN na 31 grudnia 2021 roku w ramach Umów Kredytowych zawartych odpowiednio w dniach 17 grudnia 2014 roku oraz 4 grudnia 2015 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz kredytu konsorcjalnego (transza terminowa) w wysokości 2,9 mld PLN na 31 grudnia 2021 w ramach Umowy Kredytowej z dnia 7 września 2015 roku, są instrumentami oprocentowanymi według zmiennej stopy procentowej w PLN. Płatności z tytułu niniejszych kredytów są zabezpieczone za pomocą kontraktów IRS.

Pandemia COVID-19 nie wpłynęła w zauważalny sposób na ryzyko stopy procentowej występujące w Grupie Kapitałowej PGE. Zaciągnięte zobowiązania długoterminowe oparte na zmiennej stopie procentowej były w 100% zabezpieczone za pomocą kontraktów IRS i CIRS.

Ekspozycja Grupy Kapitałowej PGE na ryzyko stopy procentowej oraz koncentrację tego ryzyka w podziale na waluty:

Rodzaj oprocentowania Stan na dzień
31 grudnia 2021
Stan na dzień
31 grudnia 2020
 

Instrumenty pochodne – aktywa, narażone na ryzyko stopy procentowej

PLN Stałe 47 11
Zmienne 219 16
Inne waluty Stałe
Zmienne 643 476
 

 

Lokaty, środki pieniężne, papiery dłużne, leasing

PLN Stałe 6.044 3.708
Zmienne
Inne waluty Stałe 964 739
Zmienne
 

Instrumenty pochodne – zobowiązania, narażone na ryzyko stopy procentowej

PLN Stałe (1) (4)
Zmienne (385)
Inne waluty Stałe
Zmienne (82) (59)
 

 

Kredyty, pożyczki i wyemitowane obligacje, leasing

PLN Stałe (3.329) (3.103)
Zmienne (6.583) (7.294)
Inne waluty Stałe (650) (644)
Zmienne (264) (368)
Ekspozycja netto PLN Stałe 2.761 612
Zmienne (6.364) (7.663)
Inne waluty Stałe 314 95
Zmienne 297 49

Oprocentowanie instrumentów   finansowych   o   zmiennym   oprocentowaniu   jest   aktualizowane w okresach krótszych niż rok. Odsetki od instrumentów finansowych o stałym oprocentowaniu są stałe przez cały okres do upływu terminu zapadalności/wymagalności tych instrumentów.

 

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania