Raport zintegrowany
2021

31.1 Jednostki stowarzyszone i współkontrolowane

Łączna wartość transakcji, sald z jednostkami stowarzyszonymi i współkontrolowanymi została przedstawiona w tabeli poniżej.

Rok zakończony
31 grudnia 2021
Rok zakończony
31 grudnia 2020
Sprzedaż do jednostek stowarzyszonych i współkontrolowanych 162 310
Zakupy od jednostek stowarzyszonych i współkontrolowanych 2.092 2.126

Stan na dzień
31 grudnia 2021
Stan na dzień
31 grudnia 2020
Należności handlowe od jednostek stowarzyszonych i współkontrolowanych 51 93
Zobowiązania handlowe wobec jednostek stowarzyszonych i współkontrolowanych 178 243

Wartość obrotów oraz saldo rozrachunków wynika z transakcji z Polską Grupą Górniczą S.A. oraz Polimex-Mostostal S.A.

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania