Raport zintegrowany
2021

20.6 Kapitały własne przypisane udziałom niekontrolującym

Na dzień 31 grudnia 2021 roku kapitały własne przypisane udziałom niekontrolującym w większości dotyczą akcjonariuszy niekontrolujących ZEW Kogeneracja S.A. oraz EC Zielona Góra S.A.

Poniżej przedstawiono zmiany kapitałów przypisanych udziałom niekontrolującym w okresach sprawozdawczych.

Stan na dzień
31 grudnia 2021
Stan na dzień
31 grudnia 2020
STAN NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 983 848
Udział w zysku netto jednostek zależnych (27) 38
Udział w zyskach i stratach aktuarialnych 2
Dywidendy uchwalone przez jednostki zależne (2) (3)
Sprzedaż spółek zależnych (155)
Podwyższenie kapitału i objęcie udziałów 114
Zakup udziałów niekontrolujących przez Grupę Kapitałową (4) (14)
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 797 983

Na łączną wartość kapitałów własnych przypisanych udziałom niekontrolującym 85% stanowią kapitały spółki Kogeneracja S.A. Poniżej przedstawiono sumaryczne informacje dotyczące tej jednostki zależnej.

ZEW Kogeneracja S.A.
UDZIAŁ W GŁOSACH 58,07%
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021*
Aktywa obrotowe 662
Aktywa trwałe 1.692
Zobowiązania krótkoterminowe 564
Zobowiązania długoterminowe 212
Kapitały własne 1.578
Przychody 931
Wynik z działalności kontynuowanej 12
Dywidendy uchwalone
*Dane różnią się od danych statutowych z uwagi na procedury konsolidacyjne
Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania