Raport zintegrowany
2021

20.3 Kapitał z wyceny instrumentów finansowych

Rok zakończony
31 grudnia 2021
Rok zakończony
31 grudnia 2020
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA (13) (323)
Zmiana kapitału z wyceny instrumentów finansowych: 768 383
Wycena instrumentów zabezpieczających w tym: 756 387
Ujęcie skutecznej części zmiany wartości godziwej zabezpieczających instrumentów finansowych w części uznanej za skuteczne zabezpieczenie 762 420
Naliczone odsetki na instrumencie pochodnym przeniesione
z kapitału z wyceny i ujęte w kosztach odsetkowych
(8) 17
Rewaluacja walutowa transakcji CCIRS przeniesiona z kapitału
i ujęta w wyniku z różnic kursowych
2 (51)
Nieefektywna część zmiany wyceny do wartości godziwej transakcji zabezpieczających zaprezentowana w rachunku zysków i strat 1
Wycena pozostałych instrumentów finansowych 12 (4)
Podatek odroczony (146) (73)
KAPITAŁ Z WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PO UWZGLĘDNIENIU PODATKU ODROCZONEGO 609 (13)

Na kapitał z wyceny instrumentów finansowych składa się w głównej mierze wycena z tytułu wdrożonej rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych.

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania