Raport zintegrowany
2021

9. Rzeczowe aktywa trwałe

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Rzeczowe aktywa trwałe

Przez rzeczowe aktywa trwałe rozumie się aktywa:

  • które są utrzymywane w celu wykorzystania ich w procesie produkcyjnym lub przy dostawach towarów i świadczeniu usług, w celu oddania do używania innym podmiotom na podstawie umowy najmu lub w celach administracyjnych oraz
  • którym towarzyszy oczekiwanie, iż będą wykorzystywane przez czas dłuższy niż jeden rok.

Rzeczowe aktywa trwałe wyceniane są według wartości netto tzn. wartości początkowej (lub po koszcie zakładanym dla środków trwałych używanych przed dniem przejścia na MSSF) pomniejszonej o umorzenie oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość początkowa rzeczowych aktywów trwałych obejmuje ich cenę zakupu powiększoną o wszystkie koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do używania. W skład kosztu wchodzi również przewidywany koszt demontażu rzeczowych aktywów trwałych, usunięcia i przywrócenia do stanu pierwotnego miejsca, w którym dany składnik aktywów się znajduje, którego obowiązek poniesienia powstaje w chwili instalacji składnika aktywów lub jego używania dla celów innych niż produkcja zapasów. Na dzień nabycia lub wytworzenia składnika rzeczowych aktywów trwałych Grupa identyfikuje i wyodrębnia wszystkie części składowe wchodzące w skład danego składnika aktywów, istotne w porównaniu z ceną nabycia, kosztem wytworzenia lub kosztem zakładanym całej pozycji, i amortyzuje osobno każdą taką cześć. Grupa ujmuje również jako element składnika rzeczowych aktywów trwałych koszty remontów kapitalnych i okresowych przeglądów, które spełniają definicje komponentu.

Podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych stanowi cena nabycia/koszt wytworzenia składnika rzeczowych aktywów trwałych pomniejszona o jego wartość rezydualną. Rozpoczęcie amortyzacji następuje, gdy składnik jest dostępny do użytkowania. Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych następuje na podstawie planu amortyzacji określającego przewidywany okres użytkowania składnika rzeczowych aktywów trwałych. Zastosowana metoda amortyzacji odzwierciedla tryb konsumowania przez Grupę korzyści ekonomicznych ze składnika aktywów. Remonty kapitalne i przeglądy okresowe stanowiące komponent składnika rzeczowych aktywów trwałych amortyzuje się przez okres od miesiąca następującego po zakończeniu remontu/przeglądu do miesiąca rozpoczęcia następnego remontu/przeglądu.

Metoda amortyzacji, stawka amortyzacyjna oraz wartość rezydualna rzeczowych aktywów trwałych podlegają corocznej weryfikacji. Wszelkie zmiany wynikające z przeprowadzonej weryfikacji ujmuje się jako zmianę szacunków, a ewentualna korekta odpisów amortyzacyjnych dokonywana jest w roku, w którym dokonano weryfikacji oraz w okresach następnych.

Inwestycje rozpoczęte dotyczą rzeczowych aktywów trwałych będących w toku budowy lub montażu i są wykazywane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości. Rzeczowe aktywa trwałe w budowie nie podlegają amortyzacji do czasu zakończenia budowy i przekazania składnika rzeczowych aktywów trwałych do używania.

Koszty finansowania zewnętrznego

Koszty finansowania zewnętrznego są to odsetki oraz inne koszty ponoszone przez Grupę w związku z pożyczeniem środków finansowych. Koszty finansowania zewnętrznego, które można bezpośrednio przyporządkować nabyciu, budowie lub wytworzeniu dostosowywanego składnika aktywów, aktywuje się jako część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia tego składnika aktywów. Inne koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są jako koszty okresu. W przypadku różnic kursowych powstających w związku z pożyczkami i kredytami w walucie obcej Grupa kapitalizuje je do wysokości, w jakim są uznawane za korektę kosztów odsetek.

Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych

Na każdy dzień sprawozdawczy Grupa ocenia, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata wartości któregoś ze składników niefinansowych aktywów trwałych. W razie stwierdzenia, że przesłanki takie zachodzą, lub w razie konieczności przeprowadzenia corocznego testu sprawdzającego, czy nastąpiła utrata wartości Grupa dokonuje oszacowania wartości odzyskiwalnej danego składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne, do którego dany składnik aktywów należy.

Wartość odzyskiwalna składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne odpowiada wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży tego składnika aktywów lub odpowiednio ośrodka wypracowującego środki pieniężne, lub jego wartości użytkowej, zależnie od tego, która z nich jest wyższa. Wartość odzyskiwalną ustala się dla poszczególnych aktywów, chyba że dany składnik aktywów nie generuje samodzielnie wpływów pieniężnych, które w większości są niezależne od tych, które są generowane przez inne aktywa lub grupy aktywów. Jeśli wartość księgowa składnika aktywów jest wyższa niż jego wartość odzyskiwalna, ma miejsce utrata wartości i dokonuje się wówczas odpisu do ustalonej wartości odzyskiwalnej. Przy szacowaniu wartości użytkowej prognozowane przepływy pieniężne są dyskontowane do ich wartości bieżącej przy zastosowaniu stopy dyskontowej przed uwzględnieniem skutków opodatkowania, która odzwierciedla bieżące rynkowe oszacowanie wartości pieniądza w czasie oraz ryzyko typowe dla danego składnika aktywów. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości składników majątkowych używanych w działalności kontynuowanej ujmuje się w tych kategoriach kosztów, które odpowiadają funkcji składnika aktywów, w przypadku którego stwierdzono utratę wartości.

Koszty usuwania nadkładu

W przypadku spełnienia warunków zapisanych w interpretacji KIMSF 20 kopalnie ujmują również jako składnik rzeczowych aktywów trwałych tzw. aktywo z tytułu usuwania nadkładu, czyli ponoszone na etapie produkcji koszty usuwania nadkładu. Wartość składnika aktywa z tytułu zdejmowania nadkładu na etapie produkcji ustalana jest na podstawie modelu uwzględniającego m.in. szacowaną wartość ogólnego wskaźnika N-W (stosunek ilości nadkładu do węgla) oraz rzeczywistego rocznego wskaźnika N-W. Wskaźnik ten obliczany jest jako stosunek pozostałej do usunięcia ilości nadkładu do pozostałych do wydobycia zasobów węgla począwszy od daty zastosowania interpretacji KIMSF 20 do końca eksploatacji węgla z danego komponentu złoża. Wskaźnik ten ustalany jest na podstawie najlepszej wiedzy służb technicznych kopalni na koniec każdego roku obrotowego i może ulegać zmianom w przypadku pozyskiwania w miarę postępu prac eksploatacyjnych nowych informacji w zakresie wielkości eksploatowanego złoża oraz sposobu jego zalegania.

Składnik aktywów z tytułu usuwania nadkładu jest systematycznie amortyzowany z zastosowaniem metody naturalnej opartej na ilości wydobytego węgla z danego komponentu złoża.

Wycena składnika aktywów z tytułu usuwania nadkładu na etapie produkcji

Wartość składnika aktywów z tytułu zdejmowania nadkładu na etapie produkcji ustalana jest na podstawie modelu uwzględniającego m.in. szacowaną wartość ogólnego wskaźnika N:W.

Koszty rekultywacji wyrobisk końcowych kopalni odkrywkowych

Kopalnie odkrywkowe działające w Grupie Kapitałowej PGE ujmują w wartości środków trwałych szacowane koszty rekultywacji wyrobisk końcowych przypadające na wydobyty nadkład, w proporcji odpowiadającej stosunkowi objętości odkrywki przypadającej na nadkład na dzień sprawozdawczy do planowanej objętości odkrywki przypadającej na nadkład na zakończenie okresu eksploatacji.

Składnik aktywów z tytułu kosztów rekultywacji jest systematycznie amortyzowany z zastosowaniem metody naturalnej opartej na ilości wydobytego węgla z danej odkrywki.

Rzeczowe aktywa trwałe objęte leasingiem operacyjnym

Grupa klasyfikuje każdy ze swoich leasingów jako leasing finansowy lub leasing operacyjny. Leasing jest klasyfikowany jako leasing finansowy, jeżeli następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z posiadania bazowego składnika aktywów na leasingobiorcę. Wszystkie pozostałe rodzaje leasingu są traktowane jako leasing operacyjny.

Aktywa oddane w leasing operacyjny prezentuje się w sprawozdaniu z sytuacji finansowej zgodnie z charakterem tych aktywów.

Jednostka, jako leasingodawca dzieli każdą klasę rzeczowych aktywów trwałych na aktywa objęte leasingiem operacyjnym i na aktywa nieobjęte leasingiem operacyjnym.

Przyjęte okresy użytkowania dla poszczególnych grup rzeczowych aktywów trwałych

Grupa rodzajowa Średni pozostały okres amortyzacji w latach Najczęściej stosowane całkowite okresy amortyzacji w latach
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 17 20 – 60
Maszyny i urządzenia techniczne 14 4 – 40
Środki transportu 6 4 – 14
Inne rzeczowe aktywa trwałe 14 5 – 10

Stan na dzień
31 grudnia 2021
Stan na dzień
31 grudnia 2020
Grunty 199 227
Budynki i budowle 25.769 24.613
Urządzenia techniczne 28.883 26.264
Środki transportu 351 376
Inne rzeczowe aktywa trwałe 2.316 3.350
RAT w budowie 3.299 6.911
WARTOŚĆ NETTO RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH 60.817 61.741

Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych według grup rodzajowych

Grunty Budynki i budowle Urządzenia techniczne Środki transportu Inne RAT RAT w budowie Razem
WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2021 260 45.266 59.290 927 9.843 7.271 122.857
Nakłady inwestycyjne 5 2 4.573 4.580
Rozliczenie RAT w budowie 5 2.705 5.124 40 23 (7.897)
Likwidacja, sprzedaż (1) (168) (411) (21) (9) (2) (612)
Sprzedaż spółek zależnych (29) (6) (3) (2) (412) (452)
Efekt zmiany założeń do rezerwy rekultywacyjnej (1) (31) (35) (749) (816)
Przemieszczenia między grupami (93) 95 (2)
Utrata kontroli w jednostkach współkontrolowanych (50) (50)
Pozostałe (6) (16) (8) (2) (3) (35)
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 234 47.667 64.049 940 9.104 3.478 125.472
UMORZENIE ORAZ ODPISY AKTUALIZUJĄCE
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2021 33 20.653 33.026 551 6.493 360 61.116
Amortyzacja i wartość netto likwidacji ujętych w kosztach rodzajowych 3 1.504 2.179 63 302 13 4.064
Odpisy aktualizujące (25) 358 4 (150) 187
Likwidacja, sprzedaż (159) (407) (19) (9) (594)
Sprzedaż spółek zależnych (5) (2) (1) (37) (45)
Przemieszczenia między grupami (41) 41
Pozostałe (1) (29) (29) (6) (1) (7) (73)
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 35 21.898 35.166 589 6.788 179 64.655
WARTOŚĆ NETTO NA 31 GRUDNIA 2021 199 25.769 28.883 351 2.316 3.299 60.817

Grunty Budynki i budowle Urządzenia techniczne Środki transportu Inne RAT RAT w budowie Razem
WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2020 256 43.633 56.468 879 8.805 6.965 117.006
Nakłady inwestycyjne 3 1 5.353 5.357
Rozliczenie RAT w budowie 5 1.838 2.845 78 171 (4.937)
Likwidacja, sprzedaż (1) (163) (366) (21) (9) (87) (647)
Nabycie nowych spółek zależnych 57 182 2 241
Efekt zmiany założeń do rezerwy rekultywacyjnej 14 21 877 912
Przemieszczenia między grupami (118) 118
Pozostałe 5 19 (10) (1) (25) (12)
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 260 45.266 59.290 927 9.843 7.271 122.857
UMORZENIE ORAZ ODPISY AKTUALIZUJĄCE
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2020 30 19.318 30.616 509 5.973 870 57.316
Amortyzacja i wartość netto likwidacji ujętych w kosztach rodzajowych 3 1.438 1.946 66 232 8 3.693
Odpisy aktualizujące 21 687 298 (352) 654
Likwidacja, sprzedaż (159) (361) (19) (9) (548)
Przemieszczenia między grupami 43 140 (183)
Pozostałe (8) (2) (5) (1) 17 1
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 33 20.653 33.026 551 6.493 360 61.116
WARTOŚĆ NETTO NA 31 GRUDNIA 2020 227 24.613 26.264 376 3.350 6.911 61.741

Istotne zwiększenia i zmniejszenia rzeczowych aktywów trwałych

Największe nakłady inwestycyjne poniesione zostały przez segment Energetyka Konwencjonalna (1.759 mln PLN), segment Dystrybucja (1.358 mln PLN). Główne pozycje nakładów stanowiły: budowa bloku nr 7 w Elektrowni Turów (587 mln PLN). Nakłady poniesione na przyłączenie nowych odbiorców do sieci dystrybucyjnej poniesione przez segment Dystrybucja wyniosły 626 mln PLN.

W bieżącym okresie Grupa sprzedała udziały PGE EJ1 sp. z o.o. W wyniku tej transakcji wartość netto rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych oraz prawa do użytkowania aktywów zmniejszyła się o 415 mln PLN.

Koszty finansowania zewnętrznego

W ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2021 roku Grupa Kapitałowa PGE ujęła w rzeczowych aktywach trwałych koszty finansowania zewnętrznego w wysokości około 40 mln PLN (87 mln PLN w okresie porównawczym). Średnia stopa kapitalizacji kosztów finansowania zewnętrznego w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku wyniosła 22% (36% w okresie porównawczym).

Aktywowane koszty udostępnienia złoża

W bieżącym okresie, zgodnie z wymogami KIMSF 20, nie zostały aktywowane poniesione wydatki na usuwanie nadkładu na etapie produkcji. W bieżącym okresie sprawozdawczym, w koszty została odniesiona amortyzacja aktywowanych wydatków w wysokości 147 mln PLN. Aktywowane koszty udostępnienia złoża są prezentowane w pozycji „inne rzeczowe aktywa trwałe”.

Aktywowanie zmian wyceny rezerwy rekultywacyjnej

Grupa Kapitałowa PGE ujmuje w wartości rzeczowych aktywów zmiany wartości rezerwy rekultywacyjnej przypisanej do nadkładu, rezerwy na rekultywację terenów po farmach wiatrowych i rezerwy na likwidację rzeczowych aktywów trwałych. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wartość netto aktywowanej części rezerw rekultywacyjnych (po uwzględnieniu odpisu aktualizującego i amortyzacji) wyniosła 827 mln PLN (w tym rezerwa na rekultywację wyrobisk końcowych 730 mln PLN). W okresie porównawczym wartość netto aktywowanej części rezerw rekultywacyjnych wyniosła 1.750 mln PLN (w tym rezerwa na rekultywację wyrobisk końcowych 1.609 mln PLN).

Okresy amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych

Wysokość stawek odpisów amortyzacyjnych jest ustalana na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznego użytkowania danego składnika rzeczowych aktywów trwałych oraz szacunków dotyczących wartości rezydualnej. Kapitalizowane remonty generalne są amortyzowane w okresie pozostałym do przewidywanego rozpoczęcia kolejnego remontu generalnego.

Okresy ekonomicznego użytkowania są weryfikowane przynajmniej raz w ciągu roku obrotowego. Stosowane okresy amortyzacji zostały przedstawione w notach 9, 11 oraz 12.

Przeprowadzona w 2021 roku weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności rzeczowych aktywów trwałych wpłynęła na zwiększenie kosztów amortyzacji 2021 roku w łącznej kwocie około 7 mln PLN.

Rzeczowe aktywa trwałe objęte leasingiem operacyjnym

Poniższa tabela prezentuje zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych objętych leasingiem operacyjnym w podziale na klasy bazowego składnika aktywów.

Grunty Budynki i budowle Urządzenia techniczne Inne RAT Razem
WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2021 27 526 533 3 1.089
Pozostałe (1) (456) (525) (2) (984)
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 26 70 8 1 105
UMORZENIE ORAZ ODPISY AKTUALIZUJĄCE
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2021 2 340 430 1 773
Amortyzacja i wartość netto likwidacji ujętych w kosztach rodzajowych 2 2
Pozostałe 1 (303) (423) (1) (726)
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 3 39 7 0 49
WARTOŚĆ NETTO NA 31 GRUDNIA 2021 23 31 1 1 56

Grunty Budynki i budowle Urządzenia techniczne Inne RAT Razem
WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2020 28 527 531 2 1.088
Nakłady inwestycyjne 1 1
Rozliczenie RAT w budowie 4 4 (8)
Likwidacja, sprzedaż (1) (1) (2)
Pozostałe (1) (5) (1) 9 2
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 27 526 533 3 1.089
UMORZENIE ORAZ ODPISY AKTUALIZUJĄCE
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2020 4 313 403 720
Amortyzacja i wartość netto likwidacji ujętych w kosztach rodzajowych 28 29 57
Likwidacja, sprzedaż (1) (1) (2)
Pozostałe (2) (1) 1 (2)
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 2 340 430 1 773
WARTOŚĆ NETTO NA 31 GRUDNIA 2020 25 186 103 2 316

Prezentowane kwoty w okresie porównywalnym związane były głównie z umową o świadczenie regulacyjnych usług systemowych przez elektrownie szczytowo-pompowe należące do Grupy.

Umowa zawarta z Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., która została rozpoznana jako leasing operacyjny uległa zakończeniu. Skutki zakończenia umowy zostały zaprezentowane w wierszu Pozostałe.

 

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania