Raport zintegrowany
2021

8.2 Efektywna stawka podatkowa

Uzgodnienie podatku dochodowego od wyniku finansowego brutto przed opodatkowaniem według ustawowej stawki podatkowej, z podatkiem dochodowym liczonym według efektywnej stawki podatkowej Grupy przedstawia się następująco:

Rok zakończony
31 grudnia 2021
Rok zakończony
31 grudnia 2020
ZYSK/(STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM 4.871 314
Podatek według ustawowej stawki podatkowej obowiązującej w Polsce, wynoszącej 19% 926 60
POZYCJE KORYGUJĄCE PODATEK DOCHODOWY
Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych 27
Korekty odroczonego podatku dochodowego (1) 5
Wynik na rozliczeniu utraty kontroli (62)
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów 50 139
Strata podatkowa 9
Utworzenie niepodatkowych rezerw i odpisów aktualizujących 51 15
Rozwiązanie niepodatkowych rezerw i odpisów aktualizujących (53)
Przychody nie będące podstawą do opodatkowania 5 (27)
Pozostałe korekty (26) (26)
PODATEK WEDŁUG EFEKTYWNEJ STAWKI PODATKOWEJ
Podatek dochodowy (obciążenie) w skonsolidowanym sprawozdaniu 926 166
EFEKTYWNA STAWKA 19% 53%

Korekty dotyczące rozliczenia bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych dotyczą końcowego rozliczenia podatkowej grupy kapitałowej za poprzedni rok. Różnice wynikają z zafakturowania sprzedaży energii elektrycznej za rok poprzedni w roku bieżącym, ujętej wcześniej na podstawie szacunków.

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania