Raport zintegrowany
2021

8.1 Podatek w sprawozdaniu z całkowitych dochodów

Główne składniki obciążenia podatkowego za lata zakończone 31 grudnia 2021 roku oraz 31 grudnia 2020 roku przedstawiają się następująco:

Rok zakończony
31 grudnia 2021
Rok zakończony
31 grudnia 2020
PODATEK DOCHODOWY WYKAZYWANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Bieżący podatek dochodowy 650 810
Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych 27
Odroczony podatek dochodowy 250 (649)
Korekty odroczonego podatku dochodowego (1) 5
OBCIĄŻENIA PODATKOWE WYKAZYWANE W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 926 166
PODATEK DOCHODOWY WYKAZYWANY W INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODACH
Od zysków i strat aktuarialnych z wyceny rezerw na świadczenia pracownicze 77 (46)
Od wyceny instrumentów zabezpieczających 146 73
(Korzyść podatkowa) / obciążenie podatkowe ujęte w innych całkowitych dochodach (kapitale własnym) 223 27
Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania