Raport zintegrowany
2021

20.1 Kapitał podstawowy

Stan na dzień
31 grudnia 2021
Stan na dzień
31 grudnia 2020
1.460.576.500 akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej 10,25 złotych każda 15.073 15.073
259.513.500 akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 10,25 złotych każda 2.660 2.660
73.228.888 akcji zwykłych serii C o wartości nominalnej 10,25 złotych każda 751 751
66.441.941 akcji zwykłych serii D o wartości nominalnej 10,25 złotych każda 681 681
RAZEM KAPITAŁ PODSTAWOWY 19.165 19.165

Wszystkie akcje Spółki zostały opłacone.
Spółka planuje rozpocząć proces dokapitalizowania Spółki w związku z planowanymi projektami inwestycyjnymi, co zostało opisane w nocie 33.6 niniejszego sprawozdania.

Prawa akcjonariuszy - Uprawnienia Skarbu Państwa dotyczące działalności Spółki

Spółka wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PGE, w stosunku do której Skarb Państwa posiada szczególne uprawnienia, dopóki pozostaje jej akcjonariuszem.

Szczególne uprawnienia Skarbu Państwa, które mogą mieć zastosowanie do spółek z Grupy Kapitałowej PGE, przewiduje ustawa z dnia 18 marca 2010 roku o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw aktywów państwowych oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 2173). Ustawa określa szczególne uprawnienia przysługujące ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych w spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych, prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych, których mienie zostało ujawnione w jednolitym wykazie obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej.

Na podstawie przedmiotowych przepisów minister właściwy do spraw aktywów państwowych, może wyrazić sprzeciw wobec podjętej przez Zarząd uchwały lub innej dokonanej przez Zarząd czynności prawnej, której przedmiotem jest rozporządzenie składnikiem mienia stanowiące zagrożenie dla funkcjonowania, ciągłości działania oraz integralności infrastruktury krytycznej. Sprzeciwem mogą być objęte również uchwały organu spółki dotyczące:

  • rozwiązania spółki,
  • zmiany przeznaczenia lub zaniechania eksploatacji składnika mienia wchodzącego w skład infrastruktury krytycznej,
  • zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa spółki,
  • zbycia albo wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  • przyjęcia planu rzeczowo-finansowego, planu działalności inwestycyjnej lub wieloletniego planu strategicznego,
  • przeniesienia siedziby spółki za granicę,

jeżeli wykonanie takiej uchwały stanowiłoby rzeczywiste zagrożenie dla funkcjonowania, ciągłości działania oraz integralności infrastruktury krytycznej. Sprzeciw ministra właściwego do spraw aktywów państwowych wyrażany jest – po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw energii – w formie decyzji administracyjnej.

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania