Raport zintegrowany
2021

24.2 Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe

Stan na dzień 31 grudnia 2021 Stan na dzień 31 grudnia 2020
POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
Zobowiązania z tytułu należnego VAT 564 540
Zobowiązania z tytułu podatku akcyzowego 27 33
Opłata za korzystanie ze środowiska 240 202
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 257 284
Premie dla pracowników 277 272
Niewykorzystane urlopy 96 113
Zobowiązanie z tytułu Programów Dobrowolnych Odejść 1 1
Nagrody dla Zarządów 17 20
Szacunki na zobowiązania z tytułu innych świadczeń pracowniczych 5 5
Podatek dochodowy od osób fizycznych 99 95
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych 255 269
Zobowiązania z tytułu umowy 344 296
Zobowiązania z tytułu dywidend 4 7
Inne 72 66
POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE, RAZEM 2.258 2.203

Opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczą przede wszystkim opłat za zużycie wody oraz emisję gazów w elektrowniach konwencjonalnych oraz opłat eksploatacyjnych wnoszonych przez kopalnie węgla brunatnego. Pozycja „Inne” w głównej mierze obejmuje wpłaty na Pracowniczy Program Emerytalny, potrącenia z wynagrodzeń pracowników oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zobowiązania z tytułu umowy

Zobowiązania z tytułu umowy obejmują przede wszystkim zaliczki na dostawy i przedpłaty dokonane przez klientów za przyłącza do sieci dystrybucyjnej oraz prognozy zużycia energii elektrycznej dotyczące przyszłych okresów. W 2021 roku, Grupa ujęła przychody w wysokości 147 mln PLN (165 mln PLN w roku 2020), które uwzględnione były na saldzie zobowiązań z tytułu umów na początek okresu.

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania