Raport zintegrowany
2021

11. Wartości niematerialne oraz wartość firmy

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Wartości niematerialne

Do wartości niematerialnych Grupa zalicza możliwe do zidentyfikowania niepieniężne składniki aktywów, nie posiadające postaci fizycznej, takie jak:

  • nabyte, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby Spółki,
  • koszty prac rozwojowych,
  • wartość firmy z wyłączeniem wartości firmy wytworzonej przez jednostkę we własnym zakresie,
  • służebności nabyte pod linie energetyczne oraz otrzymane nieodpłatne,
  • wartości niematerialne nie oddane do użytkowania.

Początkowe ujęcie wartości niematerialnych nabytych w oddzielnej transakcji następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia (w przypadku prac rozwojowych). Po ujęciu początkowym wartości niematerialne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia po pomniejszeniu o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Nakłady poniesione na wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie, z wyjątkiem aktywowanych nakładów poniesionych na prace rozwojowe, nie są aktywowane i są ujmowane w kosztach okresu, w którym zostały poniesione.

Grupa ocenia, czy okres użytkowania składnika wartości niematerialnych jest określony czy nieokreślony, oraz, jeśli jest określony, szacuje długość tego okresu użytkowania w oparciu o wielkość produkcji lub inną miarę będącą podstawą do określenia okresu użytkowania. Okres użytkowania składnika wartości niematerialnych jest oceniany jako nieokreślony, jeśli opierając się na analizie odpowiednich czynników nie istnieje przewidywalna długość okresu, w którym aktywo to będzie generowało przepływy pieniężne dla Grupa.

Wartość podlegająca amortyzacji jest amortyzowana w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi użytkowania danego składnika wartości niematerialnych. Amortyzację rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik aktywów jest gotowy do użycia.

Wartości niematerialne, zarówno o nieokreślonym okresie użytkowania oraz wartości niematerialne jeszcze nie użytkowane, podlegają cyklicznej (co najmniej raz do roku) ocenie pod kątem utraty wartości.

Pozostałe wartości niematerialne podlegają weryfikacji pod kątem utraty wartości tylko, gdy zaistniały przesłanki wskazujące na ich utratę wartości. Jeżeli istnieją przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata wartości, a wartość bilansowa przekracza szacowaną wartość odzyskiwalną, wówczas wartość bilansowa tych aktywów bądź ośrodków wypracowujących środki pieniężne, do których te aktywa należą, jest obniżana do poziomu wartości odzyskiwalnej. Grupa ujmuje odpisy aktualizujące wartość wartości niematerialnych w rachunku zysków i strat w pozycji kosztów rodzajowych, a w układzie kalkulacyjnym zgodnie z odniesieniem amortyzacji. Dotyczy to również odpisów aktualizujących wartość wartości niematerialnych nieoddanych do użytkowania oraz wynikające z utraty wartości przez całe CGU.

Okres i metoda amortyzacji podlegają weryfikacji nie rzadziej niż na koniec każdego roku bilansowego. Wszelkie zmiany wynikające z przeprowadzonej weryfikacji ujmuje się jako zmianę szacunków.

Przyjęte okresy użytkowania dla poszczególnych grup wartości niematerialnych wynoszą:

Grupa rodzajowa Średni pozostały okres
amortyzacji w latach
Stosowane całkowite okresy
amortyzacji w latach
Patenty i licencje 3 3 – 10
Koszty zakończonych prac rozwojowych 4 3 – 15
Inne 9 3 – 25

Stan na dzień 31 grudnia 2021 Stan na dzień 31 grudnia 2020
Koszty zakończonych prac rozwojowych 2 3
Wartość firmy 285 204
Oprogramowanie 165 166
Pozostałe licencje i patenty 3 10
Inne wartości niematerialne 155 162
WN nieoddane do użytkowania 72 101
WARTOŚĆ NETTO WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH 682 646

Zmiany stanu wartości niematerialnych według grup rodzajowych

Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Oprogramo- wanie Pozostałe licencje i patenty Inne wartości niematerialne WN nieoddane do użytkowania  

Razem

WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2021 18 204 805 114 250 108 1.499
Nakłady inwestycyjne 1 67 68
Rozliczenie WN nieoddanych do użytkowania 62 1 7 (70)
Przemieszczenia między grupami 1 (3) 2
Likwidacja, sprzedaż, (21) (4) (1) (26)
Zmiany w składzie GK 81 (1) (1) 79
Pozostałe (5) 4 (1) (2)
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 18 285 842 107 260 106 1.618
UMORZENIE ORAZ ODPISY AKTUALIZUJĄCE
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2021 15 639 104 88 7 853
Amortyzacja, likwidacja 1 54 6 18 79
Odpisy aktualizujące 1 (1) 28 28
Przemieszczenia między grupami 3 (3)
Likwidacja, sprzedaż (18) (2) (1) (21)
Zmiany w składzie GK (1) (2) (3)
Pozostałe 1 (1)
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 16 677 104 105 34 936
WARTOŚĆ NETTO NA 31 GRUDNIA 2021 2 285 165 3 155 72 682

Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Oprogramo- wanie Pozostałe licencje i patenty Inne wartości niematerialne WN nieoddane do użytkowania Razem
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2020 21 205 796 150 235 153 1.560
Nakłady inwestycyjne 1 75 76
Rozliczenie WN nieoddanych do użytkowania 50 4 12 (66)
Przemieszczenia między grupami 41 (39) (2)
Likwidacja, sprzedaż, (4) (69) (1) (61) (135)
Nabycie nowych spółek zależnych 2 2
Pozostałe (3) (13) 5 7 (4)
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 18 204 805 114 250 108 1.499
UMORZENIE ORAZ ODPISY AKTUALIZUJĄCE
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2020 18 601 118 78 10 825
Amortyzacja, likwidacja, odpisy 1 85 6 12 61 165
Przemieszczenia między grupami 21 (20) (1)
Likwidacja, sprzedaż (4) (69) (1) (61) (135)
Pozostałe 1 1 (1) (3) (2)
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 15 639 104 88 7 853
WARTOŚĆ NETTO NA 31 GRUDNIA 2020 3 204 166 10 162 101 646

 

Wartości niematerialne nieoddane do użytkowania

Prezentowana kwota wartości niematerialnych nieoddanych do użytkowania na dzień 31 grudnia 2021 roku dotyczy przede wszystkim projektów wdrożenia systemów informatycznych w Grupie Kapitałowej.

Wartość firmy

Na dzień sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2021 roku wartość firmy został przypisana do następujących segmentów:

  • Ciepłownictwo – 192 mln PLN,
  • Energetyka Odnawialna – 85 mln PLN,
  • Pozostała działalność – 8 mln PLN.

Okresy amortyzacji wartości niematerialnych

Przeprowadzona w 2021 roku weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych wpłynęła na zwiększenie kosztów amortyzacji 2021 roku w łącznej kwocie około 2 mln PLN.

 

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania