Raport zintegrowany
2021

26.3.1 Należności z tytułu dostaw i usług. Pozostałe pożyczki i należności finansowe

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Należności finansowe

Należności finansowe, w tym należności z tytułu dostaw i usług, wycenia się na dzień ich powstania w wartości godziwej, a następnie według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem odpisów z tytułu oczekiwanej straty kredytowej.

Grupa stosuje uproszczone metody wyceny należności wycenianych według zamortyzowanego kosztu jeżeli nie powoduje to zniekształcenia informacji zawartych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w szczególności w przypadku, gdy okres do momentu spłaty należności nie jest długi.

Grupa nie monitoruje zmian poziomu ryzyka kredytowego w trakcie życia instrumentu. Oczekiwana strata kredytowa szacowana jest do terminu zapadalności instrumentu.

Spółki stosują następujące zasady szacowania i ujmowania odpisów z tytułu utraty wartości należności finansowych:

  • dla należności od istotnych klientów, którzy objęci są procedurą oceny ryzyka kredytowego, Spółki szacują oczekiwane straty kredytowe w oparciu o model służący do oceny tego ryzyka bazujący na ratingach przypisanych poszczególnym kontrahentom; ratingom przypisywane jest prawdopodobieństwo upadłości, które jest korygowane o wpływ czynników makroekonomicznych;
  • dla należności od klientów masowych lub nieobjętych procedurą oceny ryzyka kredytowego Spółki szacują oczekiwane straty kredytowe w oparciu o analizę prawdopodobieństwa poniesienia strat kredytowych w poszczególnych przedziałach wiekowania;
  • w uzasadnionych przypadkach Spółki mogą oszacować wartość odpisu indywidualnie.

Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych. Należności długoterminowe są wykazywane w wartości bieżącej (zdyskontowanej).

Wskaźniki przyjęte do oszacowania wartości oczekiwanych strat liczone według macierzy rezerw:

31 grudnia 2021 roku 31 grudnia 2020 roku
Wartość odpisu % odpisu Wartość odpisu % odpisu
Należności nieprzeterminowane 462 0,0 – 0,14/ 100 479 0,0 – 0,17/ 100
Przeterminowane <30 dni 5 0,0 – 2,5/ 100 37 0,0 – 2,9/ 100
Przeterminowane 30-90 dni 7 0,0 – 10,2/ 100 28 0,0 – 87,48/ 100
Przeterminowane 90-180 dni 20 100,0 18 100,0
Przeterminowane 180-360 dni 46 100,0 30 100,0
Przeterminowane >360 dni 385 100,0 296 100,0
RAZEM AKTYWA FINANSOWE 925 888

Odpis dotyczy należności objętych odpisem wyliczanym wg macierzy oraz odpisem indywidualnym (100%). Grupa nie posiada istotnych pozycji należności, przeterminowanych powyżej 90 dni, które na dzień sprawozdawczy nie były objęte 100% odpisem, za wyjątkiem należności spornej z Enea S.A. opisanej szczegółowo w nocie 28.3 niniejszego sprawozdania finansowego.

Wskaźniki przyjęte do oszacowania wartości oczekiwanych strat liczone według modelu dla kluczowych klientów:

Poziom ratingu 31 grudnia 2021 roku 31 grudnia 2020 roku
Wartość odpisu % odpisu Wartość odpisu % odpisu
Najwyższy
Najwyższy AAA do AA- wg S&P i Fitch oraz Aaa do Aa3 wg Moody’s
Średniowysoki
A+ do A- wg S&P i Fitch oraz A1 do A3 wg Moody’s
Średni
BBB+ do BBB- wg S&P i Fitch oraz Baa1 do Baa3 wg Moody’s
<1 100.0 <1 100.0
RAZEM AKTYWA FINANSOWE <1 <1

Należności z tytułu dostaw i usług mają zazwyczaj 14 – 21 dniowe terminy płatności. W 2021 roku Grupa Kapitałowa PGE oczekiwała średnio na spłatę należności 28 dni. Należności z tytułu dostaw i usług dotyczą głównie należności z tytułu sprzedanej energii i usług dystrybucji. W ocenie kierownictwa Grupy Kapitałowej PGE brak jest dodatkowych ryzyk braku spłaty należności, ponad poziom określony odpisem aktualizującym.

Grupa Kapitałowa PGE ogranicza i kontroluje ryzyko kredytowe związane z transakcjami handlowymi zgodnie z jednolitymi zasadami zarządzania ryzykiem kredytowym, wdrożonymi we wszystkich istotnych spółkach Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku transakcji handlowych, które ze względu na wysoką wartość mogą generować znaczące straty w wyniku niewywiązania się kontrahenta z umowy, przed zawarciem transakcji przeprowadzana jest ocena kontrahenta uwzględniająca analizę finansową, historię kredytową kontrahenta i inne czynniki. Na podstawie oceny Grupa Kapitałowa PGE nadaje wewnętrzny rating lub korzysta z ratingu nadanego przez niezależną renomowaną agencję ratingową. Na podstawie ratingu wyznaczany jest limit dla kontrahenta. Zawieranie kontraktów, które powodowałyby wzrost ekspozycji powyżej limitów, co do zasady wymaga ustanowienia zabezpieczenia zgodnego z obowiązującymi w Grupie Kapitałowej PGE zasadami zarządzania ryzykiem kredytowym. Poziom wykorzystania limitów jest regularnie monitorowany i raportowany, a w przypadku pojawienia się istotnych przekroczeń, jednostki odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem kontrahenta zobowiązane są do podjęcia działań zmierzających do ich zlikwidowania. Grupa Kapitałowa PGE na bieżąco monitoruje płatność należności oraz stosuje wczesną windykację, przy uwzględnieniu terminów wynikających z prawa energetycznego i wysokiego poziomu spłaty należności o krótkim terminie przeterminowania. Współpracuje także z wywiadowniami gospodarczymi i firmami windykacyjnymi.

Na dzień sprawozdawczy nie zaobserwowano istotnego wydłużenia okresu spłaty należności, czy problemów z płynnością wynikających z pandemii COVID-19. Mimo to, Grupa dokonała aktualizacji modeli służących do szacowania oczekiwanych strat kredytowych. Na potrzeby szacowania oczekiwanych strat kredytowych kontrahenci zostali podzieleni na dwie grupy: kontrahenci strategiczni, którym wewnętrznie nadawane są ratingi na podstawie modelu scoringowego oraz pozostali kontrahenci, dla których oczekiwane straty kredytowe są szacowane w oparciu o macierz rezerw. W przypadku pierwszej grupy kontrahentów, zmieniono podstawę do wyliczania oczekiwanych strat kredytowych – od 31 grudnia 2020 roku straty obliczone są w oparciu o notowania instrumentów Credit Default Swap (CDS), zaś w przypadku drugiej grupy kontrahentów zaktualizowano wskaźniki procentowe w poszczególnych przedziałach czasowych macierzy rezerw do poziomu odpowiadającego obecnej ściągalności należności. W efekcie tych dwóch zmian poziom rezerw na oczekiwane straty kredytowe na 31 grudnia 2021 roku jest o 12 mln PLN wyższy, niż gdyby rezerwy zostały utworzone na wcześniejszych zasadach.

W ujęciu geograficznym ryzyko kredytowe dotyczące należności z tytułu dostaw i usług prezentuje poniższa tabela:

31 grudnia 2021 roku 31 grudnia 2020 roku
Saldo należności Udział % Saldo należności Udział %
Polska 4.178 99% 3.600 100%
Niemcy 31 1% 2 <1%
Razem 4.209 100% 3.602 100%

Wiekowanie należności i odpisy aktualizujące

Na dzień 31 grudnia 2021 roku część aktywów finansowych była objęta odpisami aktualizującymi. Zmiana stanu odpisów aktualizujących dla tych klas instrumentów finansowych została zaprezentowana w poniższej tabeli:

2021 rok Należności z tytułu dostaw i usług Pozostałe należności finansowe Obligacje Razem aktywa finansowe
Odpis aktualizujący na dzień 1 stycznia (202) (300) (386) (888)
Wykorzystanie odpisów 37 8 45
Rozwiązanie odpisów 70 32 102
Utworzenie odpisów (59) (133) (192)
Pozostałe zmiany 4 4 8
Odpis aktualizujący na dzień 31 grudnia (150) (389) (386) (925)
Wartość przed odpisem aktualizującym 4.359 4.111 386 8.856
Wartość pozycji netto (wartość księgowa) 4.209 3.722 7.931

Większość odpisów aktualizujących należności handlowe dotyczy segmentu obrotu. Łączna kwota odpisów aktualizujących należności handlowe tych spółek na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 147 mln PLN (w 2020 roku 156 mln PLN).

Grupa nie posiada istotnych pozycji należności, które na dzień sprawozdawczy były znacznie przeterminowane, lecz nie objęte odpisem aktualizującym, za wyjątkiem należności spornej z Enea S.A. opisanej szczegółowo w nocie 28.3 niniejszego sprawozdania finansowego.

2020 rok Należności z tytułu dostaw i usług Pozostałe należności finansowe Obligacje Razem aktywa finansowe
Odpis aktualizujący na dzień 1 stycznia (192) (239) (386) (817)
Wykorzystanie odpisów 16 9 25
Rozwiązanie odpisów 65 21 86
Utworzenie odpisów (104) (87) (191)
Pozostałe zmiany 13 (4) 9
Odpis aktualizujący na dzień 31 grudnia (202) (300) (386) (888)
Wartość przed odpisem aktualizującym 3.804 1.701 386 5.891
Wartość pozycji netto (wartość księgowa) 3.602 1.401 5.003

Poniżej przedstawiono analizę wiekowania należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych pożyczek i należności, uwzględniającą odpisy z tytułu utraty wartości:

31 grudnia 2021 rok 31 grudnia 2020 rok
Brutto Odpisy aktualizujące Wartość księgowa netto Brutto Odpisy aktualizujące Wartość księgowa netto
Należności nieprzeterminowane 8.058 (462) 7.596 4.981 (479) 4.502
Przeterminowane <30 dni 184 (5) 179 276 (37) 239
Przeterminowane 30-90 dni 46 (7) 39 80 (28) 52
Przeterminowane 90-180 dni 22 (20) 2 29 (18) 11
Przeterminowane 180-360 dni 52 (46) 6 44 (30) 14
Przeterminowane >360 dni 494 (385) 109 481 (296) 185
Należności przeterminowane, razem 798 (463) 335 910 (409) 501
Razem aktywa finansowe 8.856 (925) 7.931 5.891 (888) 5.003

Na dzień 31 grudnia 2021 roku powyżej 51% salda przeterminowanych należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych pożyczek i należności, które nie zostały objęte odpisami aktualizującymi, dotyczą sprzedaży energii do odbiorców końcowych.

Wróć na górę strony

Wyniki wyszukiwania